Blog

W 2018 zmiany w uldze podatkowej na B+R

31 maja 2017
dr Łukasz Kuta
Blog, Działalność B+R, Księgowość spółek, Podatki

W 2018 zmiany w uldze podatkowej na B+R

Na 2018 rok, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt ustawy wprowadzający korzystne zmiany dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność innowacyjną.

Kluczowe kwestie z punktu widzenia podatnika dotyczyć mają wzrostu limitu przysługującej ulgi w podatku dochodowym oraz  znaczącego rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowanych.

Obecnie, ulga ta kształtuje się na poziomie 30-50% sumy kosztów kwalifikowalnych, zaś po zmianach wzrośnie do poziomu 100-150% wymienionych kosztów. Projekt ustawy zakłada możliwość odliczenia kosztów wynagrodzenia kalkulowanego na podstawie czasu pracy przeznaczonego przez pracownika na badania innowacyjne.

Przewiduje się również możliwość odliczenia przez pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o dzieło oraz zlecenia. Ustawa w obecnym kształcie daje możliwość skorzystania z ulgi jedynie w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę.

Co istotne, odliczyć będzie można również koszty związane z nabyciem specjalistycznego sprzętu, który wykorzystany zostanie bezpośrednio w działalności innowacyjnej. Do kosztów kwalifikowalnych ustawodawca zalicza m.in. nabyte elementy wyposażenia laboratoryjnego, w tym urządzenia pomiarowe, naczynia i przybory wykorzystywane w badaniach B+R.

W dalszej części projektu wymienia usługi doradcze, ekspertyzy, opinie oraz zakup wyników badań od jednostki naukowej, które zostaną wykorzystane na cele B+R.

Na nowelizacji ustawy skorzystają również jednostki posiadające status centrum badawczo-rozwojowego. Z projektu ustawy wynika, że do kosztów kwalifikowalnych w takim przypadku będzie można zaliczyć amortyzację budynków, budowli oraz lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności innowacyjnej, koszty pozyskania licencji, patentów oraz m.in. ekspertyz i opinii. W przypadku podmiotów działających na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, do kosztów kwalifikowalnych zaliczone będą koszty, które nie powstają w związku z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem. Dla podatnika, który spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, suma kosztów kwalifikowalnych nie będzie mogła przekroczyć 100% wszystkich kosztów, zaś w niektórych przypadkach nawet 150%.

Celem proponowanych zmian jest przede wszystkim podniesienie innowacyjności oraz jakości badań naukowych realizowanych przez polskie podmioty gospodarcze. Zwiększenie zakresu kwalifikowalności kosztów z jednej strony zmniejszy wpływy budżetowe, ale jednocześnie może poprawić konkurencyjność sektora B+R w Polsce.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 9 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Łukasz Kuta
Asystent księgowego