Blog

Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

3 kwietnia 2020
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy
Niestety, wygląda na to, że w obecnym zawirowaniu prawnym nawet twórcy przepisów nie radzą sobie z ich interpretacją. ...
Koszty zakwaterowania pracowników a PIT w Tarczy Antykryzysowej

Realizacja zamówień publicznych a pandemia COVID-19

1 kwietnia 2020
Marzena Hełmecka
Blog
W przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych określono przypadki, w których możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy. Jedną z takich sytuacji jest wystąpienie okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. ...
Realizacja zamówień publicznych a pandemia COVID-19

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

1 kwietnia 2020
Wojciech Skowyrko
Blog, Sprawozdanie finansowe
31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. ...
Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych

27 marca 2020
Hubert Sarzynski
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog
Określanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie kryteriów kapitałowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu IV Dyrektywa AML, a w ślad za nią ustawodawstwo krajów członkowskich, w tym Polski, miało ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości co do sposobu określania beneficjenta rzeczywistego, określania rzeczywistego wpływu na klientów lub dalszych podmiotów w strukturze kapitałowej oraz kryteriów uznania […] ...
Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych