Badania i rozwój (IP BOX | B+R)

?>

Badania i rozwój (ulga B+R, ulga IP BOX). Usługi prawne i księgowe we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną zyskały w ostatnich latach instrumenty pozwalające na oszczędności podatkowe. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box  to znaczne obniżenie wysokości podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT).

Skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej oraz IP Box wymaga wprowadzenia odpowiednich zasad i mechanizmów w całej działalności przedsiębiorstwa a także zastosowania szczególnych zapisów w księgach rachunkowych. Prawnicy BSO Prawo & Podatki oraz księgowi BSO Outsourcing wspierają przedsiębiorców w prawidłowej identyfikacji i rozliczeniu działalności B+R, jak również wskazują potencjalne możliwości skorzystania z ulg.

USŁUGI PRAWNE. JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

 • przeprowadzamy audyt prawny B+R, pozwalający zweryfikować możliwość korzystania z ulg B+R i IP Box. W przypadku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej określamy prawidłowość identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z ustawową definicją;
 • dokonujemy weryfikacji przedsiębiorstwa celem pozyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR);
 • opracowujemy obowiązkową dokumentację działalności badawczo-rozwojowej (rejestry projektów, regulaminy organizacyjne, sprawozdania z działalności B+R, ewidencje itp.)
 • weryfikujemy prawidłowość prowadzonej dokumentacji projektów;
 • przygotowujemy i występujemy z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie możliwości skorzystania z ulg;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w trakcie czynności sprawdzających lub kontroli przez urzędy skarbowe, jak również w trakcie postępowań odwoławczych;

USŁUGI KSIĘGOWE. JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

 • przeprowadzamy audyt księgowy korzystania z ulgi IP Box lub B+R w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • dokonujemy analizy przychodów i kosztów pod kątem możliwości ich rozliczenia w ramach ulg IP Box lub B+R wraz z przygotowaniem wytycznych do wprowadzenia w rejestrach księgowych;
 • wprowadzamy odpowiednie zasady ewidencji księgowej(wyodrębnienie przychodów i kosztów, które będą kwalifikowane w zakresie ulgi IP Box lub B+R, przygotowanie planu kont, polityki rachunkowości, ewidencji materiałów i surowców, ewidencji amortyzacji, kosztów pracowniczych itp.);
 • przygotowujemy sprawozdanie o działalności badawczo-rozwojowej (B+R) do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • dokonujemy miesięcznych i rocznych rozliczeń podatku dochodowego z tytułu uzyskanych ulg oraz weryfikacji poprawności wyliczenia wysokości ulg w zeznaniu podatkowym;
 • doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorcę w trakcie kontroli zasadności skorzystania z ulgi podatkowej na prowadzenie prac B+R;
 • prowadzimy nadzór księgowy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność badawczo-rozwojową posiadających wewnętrzne działy księgowe;
 • szkolimy pracowników wewnętrznych działów księgowych w zakresie rozliczeń działalności badawczo-rozwojowej.