Blog

Biała lista podatników VAT

9 września 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek

Biała lista podatników VAT

Od września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, na której dostępne są dane identyfikacyjne, informacje dotyczące statusu podatnika VAT, jak również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wykaz jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT.

Dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników VAT będzie sankcjonowane od stycznia 2020 r. Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na rachunek inny niż wskazany na białej liście, to kwoty powyżej 15 tysięcy złotych (lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę PLN wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji) nie może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Dlatego też każdorazowo przy dokonywaniu płatności trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście na dzień wypłaty. Decydujący będzie dzień zlecenia przelewu, a nie uznania bądź obciążenia rachunku.

Dodatkowo w sytuacji, gdy nabywca dokona płatności na rachunek inny niż wykazany na białej liście, a sprzedawca nie uiści podatku VAT od tej transakcji na rzecz fiskusa, to będzie on odpowiadał za to solidarnie ze sprzedawcą do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu dokonanej transakcji.

Od powyższych zasad przewidziany został jeden wyjątek. Jeżeli wpłata zostanie dokonana na rachunek inny niż wykazany na białej liście to nabywca może w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla danego kontrahenta. W takiej sytuacji podatnik będzie miał możliwość zaliczenia całej kwoty w kosztach uzyskania przychodów.

Solidarna odpowiedzialność ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Powyższe przepisy nie dotyczą płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT.

Biała lista podatników VAT jest udostępniona w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W wykazie będzie można sprawdzić dane podatników z ostatnich 5 lat, starsze dane będą usuwane.

Biała lista podatników VAT na stronie Ministerstwa.

Podmiot, którego dane zostały błędnie wykazane w rejestrze, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych wraz z uzasadnieniem.

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących białej listy podatników przedsiębiorcy oraz księgowi będą mieli więcej obowiązków administracyjnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W okresie od września do grudnia 2019 wykaz danych jest migrowany oraz testowany. Ma to zapewnić podatnikom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

Dodatkowe informacje: Wykaz podatników VAT