Blog

Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE

15 lutego 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej SSE) są zobligowane do prowadzania ewidencji oraz obliczania wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom takich wydatków wraz z wysokością przysługującej danemu podatnikowi pomocy publicznej określony jest w zezwoleniu strefowym. Pod pojęciem wydatków kwalifikowanych rozumie się koszty poniesione przed podatnika wyłącznie po dniu uzyskania zezwolenia strefowego, pomniejszone o […] ...
Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE