Aktualności

CEIDG: zmiany 2016

29 kwietnia 2016
Aktualności, Prawo
CEiDG zmiany 2016

CEIDG: zmiany 2016

19 maja 2016 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami). Znowelizowane przepisy przewidują m. in. obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nowo dodany art. 16a w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy przewiduje, że przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do tych nieruchomości, których adresy podał jako adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju) poweźmie informację o tym, że przedsiębiorca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, to wówczas zgodnie z nowo dodanym art. 35 ust . 1a ustawy, minister wyznaczy 7-dniowy termin do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w CEIDG. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy informację taką minister może pozyskać od podmiotu publicznego prowadzącego rejestr publiczny (np. od Ministra Sprawiedliwości prowadzącego Centralną Informację Ksiąg Wieczystych).

Jeżeli przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, minister zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy wykreśli w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcę z CEIDG.

Ważne jest, że na podstawie art. 16a ustawy, tytułu prawnego nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG.

Wskazujemy, że tytułem prawnym do nieruchomości obok prawa własności (lub współwłasności) do nieruchomości gruntowej lub lokalu mieszkalnego jest także m. in. prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze właściwe prawo do lokalu, umowa dzierżawy lub najmu.