Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

14 października 2019
Aktualności, Prawo, Prawo handlowe i Prawo spółek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13.10.2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Spółki kapitałowe oraz spółki jawne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne są zobowiązane do zgłoszenia danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze. Oprócz danych personalnych beneficjenta, podmioty zobowiązane do zgłoszenia muszą również wskazać informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego mają obowiązek zgłosić tę zmianę w terminie 7 dni od momentu ich zmiany. W przypadku nowo powstałych spółek termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego również wynosi 7 dni i jest liczony od momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa stanowi wyjątek od terminu 7 dni dla spółek istniejących w momencie wejścia w życie przepisów Ustawy dot. Centralnego Rejestru. Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych przez spółki istniejące wynosi 6 miesięcy od momentu wejścia w życie tych przepisów, a więc upływa z dniem 13.04.2020 r.

Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto, zgodnie z art. 153 Ustawy, spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej administracyjnej do wysokości PLN 1.000.000,00.

źródło:

Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.