AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

CRBR nie będzie dostępny dla wszystkich

30 listopada 2022
Hubert Sarzynski
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog

CRBR nie będzie dostępny dla wszystkich

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22.11.2022 r. C-37/20 (Luxembourg Business Registers) i C-601/20 (Sovim) podważona została zasada powszechności dostępu do informacji ujawnianych w treści właściwych rejestrów beneficjentów krajów członkowskich poprzez stwierdzenie nieważności przepisów Dyrektywy IV AML.

Zarówno Dyrektywa IV AML, jak i polska Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidują powszechny i nieograniczony dostęp do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z art. 59 pkt 2) oraz 3) katalog danych ujawnianych w treści CRB obejmuje, m.in., obywatelstwo, państwo zamieszkania, czy wielkość oraz charakter uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Zakres dostępnych informacji jest zatem dość szeroki i w połączeniu z powszechnością dostępu do informacji finansowych o podmiotach składających dokumentację finansową do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS pozwala na stosunkowo precyzyjne określenie sytuacji majątkowej określonych osób.

Jak wskazał TSUE, publiczny i nieograniczony dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych stanowi poważną ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Ujawnione informacje umożliwiają potencjalnie nieograniczonej liczbie osób uzyskanie informacji na temat sytuacji materialnej i finansowej beneficjenta rzeczywistego.

W związku z możliwością przetwarzania oraz rozpowszechniania tych samych informacji przez potencjalnie nieograniczoną liczbę osób, zastosowany w Dyrektywie IV AML środek nie jest ani konieczny, ani proporcjonalny. Z tego względu konieczne będą prace legislacyjne, które ustalą zasady dostępu do CRBR, osoby uprawnione do dostępu do informacji z CRBR oraz zakresu informacji dostępnych dla zainteresowanych.

POWIĄZANE USŁUGI

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. AML | CFT