Aktualności

CSR w sprawozdaniu finansowym

31 maja 2017
Aktualności, Prawo

CSR w sprawozdaniu finansowym

Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Do sprawozdań z działalności przedsiębiorców sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. będą miały zastosowanie zmienione przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Bezpośrednią przyczyną nowelizacji była konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. W wyniku wprowadzonych zmian sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować także:

  1. kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
  2. a także kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego;

o ile wskaźniki te są istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji danego podmiotu.

W przypadku największych podmiotów, o których mowa w art. 49b § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wymóg podania informacji niefinansowych został jeszcze bardziej poszerzony i obejmuje zwięzły opis modelu biznesowego jednostki, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki, opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk, opis procedur należytej staranności (jeżeli jednostka je stosuje) oraz opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki.

Wymóg podania dodatkowych, wyżej wymienionych informacji i wskaźników niefinansowych wprowadzono celem zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, w skórcie CSR). W związku z tym przypominamy, że Kancelaria BSO Prawo & Podatki posiada Certyfikat potwierdzający wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego Arinova CSR Leader Thinking oraz poświadczający efektywne wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Podstawa prawna: art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

Szymon Goździk
Prawnik