Aktualności

Darmowe parkowanie w soboty

16 maja 2016
Aktualności, Prawo

Darmowe parkowanie w soboty

Zapadł precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 3507/15) stwierdzający nieważność § 2 pkt 2 uchwały Rady Miasta Augustowa w części dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w soboty od 9.00 do 13.00.

Być może wyrok stanie się podstawą podobnych rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych w przypadku innych miast.

I tak na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu już dwukrotnie wydawał wyroki w analogicznych sprawach (wyrok z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Po 98/16 z r. i wyrok z 2 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Po 4/16). Według WSA sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu art. 13b ust. 1 i 4 ustawy o drogach publicznych. W Toruniu z kolei podjęto już decyzję o zniesieniu opłat za parkowanie w soboty. Stosowna uchwała rady miasta jest już w przygotowaniu.

Prokurator w swojej skardze na uchwałę Rady Miasta Augustowa argumentował, iż sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu art. 13b ustawy o drogach publicznych m. in. dlatego, że wobec braku definicji legalnej ?dni roboczych? wykładnia przepisu art. 13b ust. 1 ustawy powinna uwzględniać wskazówkę interpretacyjną, tj. pięciodniowy tydzień pracy w rozumieniu art. 129 § 1 k.p.

NSA potwierdził, iż sobota powinna być traktowana na równi z dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, bowiem w taki sposób traktuje się sobotę w myśl art. 57 § 4 KPA (tak NSA w uchwale z 15.06.2011 r., sygn. akt I OPS 1/11). Inne rozstrzygnięcie byłoby zaś sprzeczne z zasadą zaufania do państwa.