Aktualności

Dofinansowanie ZUS dla przedsiębiorców

6 sierpnia 2015
Aktualności, Kadry i płace

Dofinansowanie ZUS dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest podmiotem odpowiedzialnym nie tylko za gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale także, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, w tym dofinansowuje prowadzone przez płatników składek działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres ich aktywności zawodowej. W ramach tych zadań ZUS ogłosił program, mający na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy właśnie poprzez dofinansowanie działań przedsiębiorców w tym zakresie.

Z programu mogą skorzystać wszyscy płatnicy składek, odprowadzający składki na ubezpieczenie wypadkowe, przy czym szanse na największe dofinansowanie mają przedsiębiorcy z sektora MŚP. Poziom dofinansowania został bowiem zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe, i wynosi:

  • dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 pracowników) ? do 90% kosztów projektu,
  • dla przedsiębiorstw małych (10-49 pracowników) ? do 80% kosztów projektu,
  • dla przedsiębiorstw średnich (50-249 pracowników) ? do 60% kosztów projektu,
  • dla przedsiębiorstw dużych (250 pracowników i więcej) ? do 20% kosztów projektu.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące rodzaje projektów:

  • projekty inwestycyjne ? odnoszące się przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), np. zakup i instalacja: ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym/hałasem/polami elektromagnetycznymi, osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, wyrobów przeciwdrganiowych; modernizacja linii technologicznej w celu poprawy bezpieczeństwa pracy;
  • projekty doradcze ? zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp, np. wykonywanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych w miejscu pracy (hałas, pyły etc.), ocena bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy;
  • projekty inwestycyjno-doradcze ? łączące ww. dwa rodzaje działań.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym, należy je składać w wersji papierowej na adres Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS w Warszawie. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje w dwóch transzach ? pierwsza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy, druga ? w ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu.

Aleksandra Surowiecka, aplikant radcowski