Blog

Dyskontowanie w SSE

27 lipca 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Specjalne Strefy Ekonomiczne

Dyskontowanie w SSE

Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, stanowiące koszty inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego, podlegają dyskontowaniu.

Dyskontowanie umożliwia określenie urealnionej wartości pomocy publicznej przysługującej danemu podatnikowi, jak również wartość pomocy publicznej uzyskanej przez tego podatnika na dzień uzyskania zezwolenia strefowego.

Proces dyskontowania polega na określeniu historycznej oraz bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, uwzględniając tym samym zmianę wartości pieniądza w czasie, a jednocześnie umożliwiając porównywalność wartości poniesionych wydatków kwalifikowanych w SSE oraz uzyskanej pomocy publicznej. Spowodowane jest to długoletnim procesem korzystania z pomocy publicznej. Skomplikowany mechanizm dyskontowania umożliwia zatem waloryzację wydatków inwestycyjnych oraz otrzymanej pomocy publicznej, jak również pozwala jednoznacznie określić moment, w którym została wykorzystana pomoc publiczna, przysługująca danemu podmiotowi na podstawie udzielonego zezwolenia strefowego.

Zasady dyskontowania (w tym matematyczny wzór dyskontowania) zostały określone w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.). Obowiązkowi dyskontowania podlegają wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie SSE, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na podstawie zwolnień strefowych uzyskanych przed 01.01.2001 roku.

W przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej dyskontowaniu podlegają poniesione koszty inwestycji, w tym koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz wielkość udzielonej pomocy publicznej na dzień otrzymania zezwolenia strefowego. Co ciekawe, koszty pracy, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną, nie podlegają prawnemu obowiązkowi dyskontowania. W praktyce przyjmuje się jednak, że takie koszty również należy dyskontować, tym bardziej że wydatki z tytułu kosztów pracy są ponoszone w znacznie dłuższym okresie niż wydatki inwestycyjne.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej powinny na bieżąco prowadzić zestawienia wysokości wydatków kwalifikowanych oraz udzielonej pomocy publicznej, które wpływają na wysokość dostępnej puli pomocy pozostałej do wykorzystania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej i udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.)