Blog

Działalność B+R z nową ulgą podatkową

18 listopada 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki

Działalność B+R z nową ulgą podatkową

1 stycznia 2016 roku tracą moc przepisy o uldze na nabycie nowych technologii. W ich miejsce wprowadzona zostanie ulga na działalność badawczo-rozwojową, definiowaną jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Istota ulgi polega na możliwości obniżenia dochodu o wartość określonych wydatków (kosztów kwalifikowanych) niezależnie od ich wcześniejszego rozliczenia jako kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja wprowadza prostsze kryteria odliczenia poszczególnych nakładów oraz rozszerza ich zakres.

Podobnie jak do tej pory, podatnik odliczy wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kosztem kwalifikowanym będzie jednak wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku podatkowym. Dodatkowo wartość ulgi obejmie m.in. wydatki ponoszone na zakup ekspertyz, wyników badań, koszty surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową i wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji takiej działalności.

Podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi, jeśli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub koszty zostały mu zwrócone. Ograniczono też wysokość odliczenia poszczególnych wydatków:

  • w stosunku do wynagrodzeń ? 30 %,
  • w stosunku do pozostałych wydatków ? 20 % dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 10 % dla pozostałych podatników.

Nowe przepisy upraszczają zasady korzystania z ulgi i rozszerzają zakres kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na proporcje, w jakich poszczególne wydatki będą podlegały odliczeniu, korzyści finansowe mogą jednak okazać się niewielkie w porównaniu z obecnymi regulacjami.

Autorem artykułu jest Michał Walek, prawnik w Zespole Prawa Podatkowego BSO Prawo & Podatki.