Blog

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

10 kwietnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Rok 2014 jest pierwszym, w którym pracodawcy będą musieli uwzględnić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 roku w odniesieniu do pracowników, dla których zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy.

 Przypomnijmy, że powołanym wyżej wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 130 § 2? kodeksu pracy za niezgodny z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).  Z dniem 08.10.2012 roku przepis 130 § 2? kodeksu pracy utracił moc i od tego momentu, zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 130 § 2 kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2014 mamy dwa święta przypadające w sobotę ? Święto Narodowe Trzeciego Maja (03.05.) i Wszystkich Świętych (01.11). W związku z tym pracownicy, dla których dniem wolnym od pracy na podstawie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota, będą uprawnieni do dodatkowego dnia wolnego od pracy za każde z tych świąt.

Należy jednak zaznaczyć, że prawo do dodatkowego dnia odpoczynku mają również pracownicy, dla których zgodnie z harmonogramem pracy, dodatkowym dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest dzień inny niż sobota (zestawienie obok).

Dodatkowego dnia wolnego należy udzielić w obrębie tego samego okresu rozliczeniowego. Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikom dnia wolnego, należeć im się będzie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownicy przebywający w danym momencie na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim nie mogą skorzystać
z odbioru dnia wolnego.

Określenie dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy powinno nastąpić w trybie właściwym dla ustalania rozkładu czasu pracy: w regulaminie pracy, układzie zbiorowym, w obwieszczeniu lub indywidualnych harmonogramach czasu pracy. Pracodawca może ustalić kiedy przypadnie dodatkowy dzień wolny, a pracownicy mogą wnioskować indywidualnie
o inny, ale to pracodawca ostatecznie go akceptuje. Większość pracodawców reguluje kwestie związane z rozkładem czasu pracy
w regulaminie obowiązującym w zakładzie pracy. W związku z tym warto zweryfikować postanowienia tegoż aktu pod kątem ich zgodności z wyrokiem Trybunału.

 

Barbara Wawrzyniak
Radca Prawny