Blog

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

16 lipca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

15.05.2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, które m.in. wprowadzają tzw. e-zaświadczenia lekarskie, mają usprawnić kontrolę wykorzystywania zaświadczeń.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Na podstawie dotychczasowych przepisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wystawianie zaświadczeń lekarskich odbywa się zwykłą formą pisemną ? oryginał przesyłany jest w ciągu 7 dni od dnia jego wystawienia do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony w celu przekazania jej płatnikowi zasiłku, a drugą ? wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat. Taki sposób wystawiania i przekazywania zaświadczeń sprawiał, że w praktyce często niemożliwa była kontrola prawidłowości ich wykorzystywania przy krótkoterminowych nieobecnościach pracownika w pracy. Zgodnie zaś z nowelizacją, zaświadczenia lekarskie wystawiane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W ten sposób, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, zaświadczenie trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Płatnicy składek również otrzymują e-zaświadczenia w formie elektronicznej. Dlatego też, co do zasady, w stosunku do nich istnieje obowiązek utworzenia specjalnego profilu informacyjnego płatnika składek, nie później niż do dnia 31.12.2015 r.

Nowe przepisy przewidują, że wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy w formie papierowej będzie nadal możliwe, np. w sytuacji, gdy lekarz nie dysponuje dostępem do Internetu (np. podczas wizyty domowej). Nowelizacja przewiduje także okres przejściowy ? zaświadczenia na dotychczasowych zasadach będą mogły być wystawiane, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r.

Ustawa została już podpisana przez Prezydenta w dn. 07.07.2015 r. Wskazane wyżej zmiany wejdą w życie z dniem 01.01.2016 r.

Autorem wpisu jest Aleksandra Surowiecka, aplikant radcowski.