Aktualności

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

16 lipca 2015
Aktualności, Kadry i płace

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Na podstawie dotychczasowych przepisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wystawianie zaświadczeń lekarskich odbywa się zwykłą formą pisemną ? oryginał przesyłany jest w ciągu 7 dni od dnia jego wystawienia do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony w celu przekazania jej płatnikowi zasiłku, a drugą ? wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat. Taki sposób wystawiania i przekazywania zaświadczeń sprawiał, że w praktyce często niemożliwa była kontrola prawidłowości ich wykorzystywania przy krótkoterminowych nieobecnościach pracownika w pracy.