Blog

Estoński CIT

22 lipca 2020
Marzena Hełmecka
Blog, Podatki

Estoński CIT

Planowane zmiany opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – nowe stawki CIT i „podatek estoński”

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie od 01.01.2021 roku istotnych zmian w opodatkowaniu dochodów spółek kapitałowych i innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z jednej strony wzrosnąć mają stawki podatku CIT, z drugiej strony wprowadzenie nowego rozwiązania określanego jako „estoński CIT” ma – zdaniem Ministerstwa Finansów – zmniejszyć realne obciążenie podatkowe i zachęcić spółki do ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Nowe stawki podatku CIT według wstępnych informacji mają wynosić 25% (stawka obniżona: 20%), a dla małych podatników 15% (stawka obniżona: 10%). Obecnie stawki wynoszą 19% (stawka podstawowa) i 9% (stawka dla małych podatników).

Równocześnie zmianie ma ulec moment opodatkowania dochodów niektórych spółek kapitałowych. Po wprowadzeniu zmian spółka kapitałowa spełniająca ustawowe przesłanki będzie mogła opodatkować dochód dopiero w momencie wypłaty dywidendy na rzecz swoich udziałowców. Tak długo jak zyski spółki będą akumulowane i przeznaczane przez spółkę w odpowiedniej części na nakłady inwestycyjne, tak długo nie będą one podlegały opodatkowaniu. Rozwiązanie to określane jest jako „estoński CIT”. Skorzystać z niego – według wstępnych informacji Ministerstwa Finansów – będą mogły spółki:

  1. których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  2. które nie posiadają udziałów w innych spółkach,
  3. które zatrudniają minimum trzech pracowników, którzy nie są udziałowcami spółki,
  4. których przychody z uwzględnieniem podatku należnego VAT nie przekraczają 50 mln złotych,
  5. które wykazują odpowiednie nakłady inwestycyjne,
  6. których przychody operacyjne będą odpowiednio wysokie w stosunku do przychodów ogółem.

Stawka podatku dochodowego od dywidendy nadal będzie wynosiła 19%, jednak – co jest rozwiązaniem nowym – podatek od dywidendy będzie mógł być pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. W ten sposób, według założeń Ministerstwa Finansów, realne obciążenie podatkowe ma być niższe, pomimo jednoczesnego podwyższenia stawek podatku CIT (oczywiście realny ciężar podatkowy niewątpliwie wzrośnie dla tych podatników podatku CIT, którzy nie będą uprawnieni do skorzystania z nowych zasad opodatkowania).

Estoński CIT – poza spółkami niespełniającymi wskazanych wyżej wymagań – nie będzie oczywiście obejmował również podatników zwolnionych z podatku CIT, tj. w szczególności podatników prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Na dzień 22.07.2020 r. nie jest jeszcze znany konkretny projekt ustawy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w najbliższych dniach ma on trafić do konsultacji społecznych. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 01.01.2021 roku.

Dopiero po zapoznaniu się z konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi możliwa będzie realna ocena, na ile w konkretnych przypadkach wprowadzone zmiany uzasadniają ewentualną restrukturyzację prowadzonej działalności gospodarczej (np. przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych.

Michał Stawiński
Adwokat