Szkolenia

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Dostarczenie praktycznej i szczegółowej wiedzy na temat przyjmowania, obsługi i kompleksowego rozpatrywania reklamacji towarów, praw i obowiązków zarówno klienta, jak i przedsiębiorcy w tym zakresie – to podstawowy cel szkolenia.

Grupa docelowa

Zapraszamy osoby, które w ramach swych zadań zawodowych zajmują się rozpatrywaniem reklamacji oraz gwarancji towarowych i usługowych:

 • pracowników działów obsługi klienta, działów reklamacji czy sprzedaży
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i zarządzające spółkami,
 • właścicieli sklepów internetowych realizujących sprzedaż w oparciu o regulaminy
 • programistów, którzy opracowują procedury związane z realizacją zakupów w Internecie.
PROGRAM SZKOLENIA

1.   Umowy z konsumentami – Ustawa o prawach konsumenta

 • zakres regulacji – jakie umowy wyłączone są z zakresu zastosowania ustawy
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami w ogólności
 • zasady zawierania z konsumentami umów na odległość (np. przez Internet, telefon) i obowiązki przedsiębiorcy z tym związane
 • zasady zawierania z konsumentami umów poza lokalem przedsiębiorstwa i obowiązki przedsiębiorcy z tym związane
 • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady informowania konsumenta o tym prawie przez przedsiębiorcę
 • zakaz zrzeczenia się przez konsumenta praw przyznanych ustawą i nieważność klauzul umownych mniej korzystnych dla konsumenta
 • konieczne zmiany na stronach www przedsiębiorców

2.   Nowa regulacja dotycząca sprzedaży konsumenckiej i odpowiedzialności z tytułu rękojmi

 • gdzie szukać regulacji dotyczącej sprzedaży konsumenckiej i zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
 • obowiązki sprzedawcy ? przedsiębiorcy wobec kupującego ? konsumenta i moment przejścia ryzyka przypadkowej utraty rzeczy
 • rękojmia ? odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z mocy prawa
 • definicja pojęcia wady fizycznej rzeczy
 • warunki odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi
 • uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu rękojmi
 • możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przez sprzedawcę
 • roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

3.   Gwarancja ? zmiany i doprecyzowanie regulacji

 • pojęcie „gwarancji przy sprzedaży” i „oświadczenia gwarancyjnego” a gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej
 • sposób formułowania oświadczenia gwarancyjnego i zakres zawartych w nim informacji
 • obowiązki gwaranta
 • terminy związane z gwarancją
 • wykonanie uprawnień z gwarancji a odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi