Blog

Zmiany 2018: obowiązki JPK w 2018 roku

11 grudnia 2017
Marzena Hełmecka
Blog, Jednolity Plik Kontrolny, Zmiany prawne i podatkowe 2018

Zmiany 2018: obowiązki JPK w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 obowiązek przesyłania JPK_VAT będzie dotyczył już wszystkich podatników VAT, również mikroprzedsiębiorców, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Do tej pory obowiązek ten dotyczył dużych  przedsiębiorstw (od 1 lipca 2016 r.) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (od 1 stycznia 2017 r.). Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb podatku VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie działalność zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Dane do przesyłania JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z programów księgowych przedsiębiorstwa. Stanowią one zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika wprost z ewidencji VAT za dany miesiąc. Są one przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej za dany miesiąc do 25. dnia kolejnego miesiąca. Co ważne, podatnicy, którzy składają kwartalne deklaracje VAT, są zobligowani do przesyłania pliku JPK_VAT co miesiąc.

Mikroprzedsiębiorcy, który nie korzystają z programów księgowych do prowadzenia własnej ewidencji VAT, mogą korzystać z narzędzi do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, udostępnianych bezpłatnie przez Ministerstwo Finansów. Również w przypadku tzw. „zerowych” deklaracji VAT jest obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT. Niezłożenie JPK_VAT w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

Mikroprzedsiębiorcy mogą testować składanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT już teraz. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą sprawdzić możliwości techniczne wysyłki pliku JPK_VAT, tak aby móc lepiej przygotować się do nowego obowiązku od nowego roku. Jednocześnie tacy przedsiębiorcy mogą otrzymać wcześniejszy zwrot VAT w terminie 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017.

Od 1 lipca 2018 wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą również zobligowani do przesyłania – na żądanie organów podatkowych – innych struktur JPK, takich jak:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W takiej sytuacji podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na przygotowanie i przesłanie żądanego przez organ skarbowy jednolitego pliku kontrolnego.

Do wysyłania plików JPK potrzebne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego, które potwierdzają tożsamość wysyłającego dane. Profil zaufany ePUAP, który niedługo zmieni nazwę na eGo, w odróżnieniu od certyfikatu kwalifikowanego jest bezpłatny. Informacje na temat założenia takiego profilu są dostępne na stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Wprowadzenie obowiązku Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich przedsiębiorców ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz wzmocnienia uczciwej konkurencji. Takie rozwiązanie kontroli przedsiębiorców przez organy skarbowe znacząco ułatwia weryfikację danych podatkowych oraz przyspiesza przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649).