Aktualności

Konfiskata rozszerzona wprowadzona

14 kwietnia 2017
Aktualności, Prawo, Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Konfiskata rozszerzona wprowadzona

Zmiany wprowadzające tzw. ?konfiskatę rozszerzoną? mają na celu pozbawianie sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. Celem jest również implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/42/UE.

Przepisy dotyczące przepadku przedsiębiorstwa mają być ? co do zasady ? stosowane wyłącznie wobec właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, wykluczyć należy możliwość stosowania ich wobec pozostałych pracowników, menadżerów, dyrektorów, członków zarządu, księgowych i innych osób niebędących właścicielami. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Taki przepadek może być orzeczony również w stosunku do niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził. Co ważne, w razie współwłasności przepadek orzeka się z uwzględnieniem woli i świadomości każdego ze współwłaścicieli i w ich granicach.

Domniemanie przestępczego pochodzenia mienia dotyczyć ma nie tylko mienia nabytego w czasie popełnienia przestępstwa. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa (także znacznej wartości) ? za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku. Dotyczyć ma to przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat, lub popełnionych w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa. Domniemanie może zostać obalone, gdy sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.

Przepadek przedsiębiorstwa nie obejmuje jego nazwy ani firmy, ani wchodzących w jego skład autorskich praw osobistych.

Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis ustawy. Stan prawny na 12.04.2017 r.

Marta Piwko
Prawnik