Aktualności

Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca 2017

2 grudnia 2016
Aktualności, Podatki

Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca 2017

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada konsolidację trzech, odrębnych obecnie struktur: 

 • administracji podatkowej (izby skarbowe i urzędy skarbowe),
 • służby celnej (izby celne i urzędy celne oraz oddziały celne),
 • kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej).

Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 ustawy o KAS do najważniejszych zadań Krajowej Administracji Skarbowej należeć będzie m. in.:

 • realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
 • realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców.

Krajowa Administracja Skarbowa podporządkowana będzie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Organami KAS będą:

 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
 • dyrektor izby administracji skarbowej;
 • naczelnik urzędu skarbowego;
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego.

źródło: prezydent.pl