Szkolenia

Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

GRUPA ODBIORCÓW

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra  zarządzająca, właściciele firm oraz pracownicy średniego szczebla zarządzania wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za opracowanie polityki antymobbingowej i przestrzeganie procedur antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Obowiązek poszanowania równych praw pracowników.
a.   Formy dyskryminacji w zatrudnieniu
b.   Mobbing
   definicja, cechy
   mobbing a konflikt
   skala zjawiska

2.   Roszczenia pracownika związane z mobbingiem.
   Odszkodowanie
   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
   Odpowiedzialność karna

3.   Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing.
   Jak postępować aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, mobbingu.
   Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
   Orzecznictwo ETS w sprawach związanych z mobbingiem

4.   Regulacje antymobbingowe w przedsiębiorstwie.
   Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu w miejscu pracy
   Wewnętrzna polityka antymobbingowa

5.   Postępowanie dowodowe w sprawach o mobbing.
   Procedura składania skarg

6.   Podsumowanie, pytania.