Szkolenia

Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

GRUPA ODBIORCÓW

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra  zarządzająca, właściciele firm oraz pracownicy średniego szczebla zarządzania wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za opracowanie polityki antymobbingowej i przestrzeganie procedur antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

ZAKRES SZKOLENIA

1. Podstawowe zasady prawa pracy. Równouprawnienie w zatrudnieniu.
2. Zakaz dyskryminacji. Formy dyskryminacji w zatrudnieniu.
3. Kwalifikowane formy dyskryminacji:
a. molestowanie;
b. molestowanie seksualne.
4. Mobbing:
a. definicja, cechy;
b. mobbing a konflikt;
c. natura zjawiska.
5.   Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing:
a. Jak postępować aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, mobbingu?;
b. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
c. Orzecznictwo ETS w sprawach związanych z mobbingiem.
6.   Regulacje antymobbingowe w przedsiębiorstwie:
a. Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu w miejscu pracy;
b. Wewnętrzna polityka antymobbingowa.
7.   Postępowanie w sprawach o mobbing:
a. Roszczenia pracownika związane z mobbingiem.
8.   Podsumowanie, pytania.