Aktualności

Najnowsze zmiany: Od 1.12.2014 tylko 10 pozycji PKD w KRS

19 grudnia 2014
Aktualności, Prawo, Prawo handlowe i Prawo spółek

Najnowsze zmiany: Od 1.12.2014 tylko 10 pozycji PKD w KRS

Dotychczasowe przepisy nie ograniczały ilości pozycji przedmiotu działalności firmy, stąd ujawnieniu w KRS-ie podlegały wszystkie te rodzaje przedmiotu działalności, które wynikały wprost z umowy spółki. W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym liczba ta została ograniczona wyłącznie do 10 pozycji, z czego jedna z nich podlega osobnemu wyszczególnieniu jako przeważający przedmiot działalności danego przedsiębiorcy.

Przedmioty działalności oraz przedmiot przeważającej działalności powinny być określane również dla oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji.

Tym samym, nowe podmioty składające wnioski o rejestrację w KRS po dniu 01.12.2014 r. w składanych formularzach rejestracyjnych są zobowiązane do wskazania wyłącznie 10 pozycji przedmiotu ich działalności, które będą polegać ujawnieniu. Nie wyłącza to możliwości ustalenia większej ilości pozycji w samej umowie spółki. Pozycje te jednak nie będą polegać ujawnieniu na odpisach aktualnych i zupełnych, czy też w elektronicznym rejestrze KRS.

Podmioty już funkcjonujące, obowiązek dostosowania przedmiotu działalności poprzez ograniczenie ich ilości do 10 pozycji, mogą realizować w dwojaki sposób:

  • albo wraz ze zgłaszaniem jakiejkolwiek zmiany podlegającej wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS;
  • albo w razie braku dokonywania zmian, formularz KRS-ZM będzie składany do KRS samodzielnie w okresie 5 lat od dnia wejście w życie zmian tj. do 1.12.2019 r.

Celem opisanych zmian jest wprowadzenie rzetelnych informacji o tym, jaką faktycznie działalność prowadzi dany podmiot. Stąd przy dokonywanych zmianach (w szczególności w odniesieniu do podmiotów już funkcjonujących) istotnym jest przeanalizowanie własnego profilu działalności przez przedsiębiorców i zdecydowanie, które pozycje spośród już istniejących, będą podlegały ujawnieniu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.