Blog

Księgowość 2016: Zwróć uwagę na ważne zmiany

8 stycznia 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace, Księgowość spółek

Księgowość 2016: Zwróć uwagę na ważne zmiany

Ustawa o rachunkowości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zmianę definicji małej jednostki. Będą to te podmioty gospodarcze, u których w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz za rok poprzedni, co najmniej dwie ze wskazanych poniżej wielkości nie przekroczyły podanych poniżej progów:

  1. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego ? kwoty PLN 17.000.000;
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy ? kwoty PLN 34.000.000;
  3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Mała jednostka może skorzystać z uproszczeń w sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, których nowy wzór zawiera Załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Mała jednostka nie jest również zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym a w szczególności nie musi sporządzać sprawozdania z działalności.

Wprowadzono również zmiany w Załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości. Zmiany te dotyczą sposobu prezentacji wybranych pozycji w bilansie, takich jak powiązania kapitałowe, udziały (akcje) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy. Ze wzoru rachunku zysków i strat usunięto pozycję straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Zdarzenia losowe będą zaliczane do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Wprowadzone też nowe zasady amortyzacji wartości firmy. Wartość firmy będzie amortyzowana podobnie jak koszty zakończonych prac rozwojowych w okresie przewidywanego uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Przy braku możliwości oszacowania okres amortyzacji nie może przekroczyć 5 lat. Dokonano zmian definicji, m.in. znaczącego wpływu na inną jednostkę, jednostki dominującej, jednostki stowarzyszonej, jednostek powiązanych oraz wprowadzono nową definicję zaangażowania w kapitale.

Przepisy ZUS

Pracodawca zatrudniający powyżej 5 pracowników od 1 stycznia 2016 roku będzie musiał założyć profil na PUE, gdyż pozwoli to na załatwianie formalności ubezpieczeniowych bezpośrednio na portalu PUE ZUS poprzez transmisję danych. Pracodawca posiadający profil na PUE będzie miał bieżący dostęp do informacji o wystawieniu pracownikowi zwolnienia i będzie mógł obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza w formie elektronicznej będzie automatycznie wysyłane do ZUS a w dniu następnym zamieszczane na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych. Pracownicy nie będą już mieli obowiązku dostarczania pracodawcy zwolnień w formie papierowej w ciągu 7 dni od wystawienia.

Pracodawcy zatrudniający do 5 osób i składający miesięczne dokumenty rozliczeniowe w formie papierowej nie będą mieli obowiązku rejestrowania profilu na PUE. Muszą jednak do końca roku 2015 poinformować pracowników na piśmie o obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego, gdy lekarz wystawi je w formie e-zwolnienia.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza od 1 stycznia 2016 obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zniesiono możliwość unikania płacenia składek przy zawarciu dwóch umów, gdzie oskładkowana była pierwsza umowa na niską kwotę a kolejna umowa, zawarta na wyższą kwotę, podlegała tylko obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo pracy

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono, m.in. takie same zasady traktowanie umów na zastępstwo i umów na czas wykonania określonej pracy. Wprowadzono możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem przy wykonywaniu pracy innego rodzaju oraz po upływie 3 lat przy pracy tego samego rodzaju. Dla umów na czas określony wprowadzono limit ich trwania do maksymalnie 33 miesięcy oraz limit ilości zawartych tego rodzaju umów – nie więcej niż 3 umowy. Zrównano okresy wypowiedzenia umów na czas określony z umowami bezterminowymi.

Ordynacja podatkowa

Istotne zmiany w ordynacji podatkowej to, m.in. podwyższenie wysokości odsetek od zaległości z tytułu podatku VAT i akcyzy. Zmiany dotyczą również wydawania ogólnych interpretacji podatkowych zamiast indywidualnych. Możliwe będzie opłacanie zobowiązań podatkowych z pomocą karty płatniczej. Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieni się również art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej. Nie będzie już obowiązku składania wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

Ustawy o podatkach dochodowych

W wyniku uchylenia art. 15b ustawy o CIT z początkiem roku 2016 zostanie zlikwidowany obowiązek korekty kosztów niezapłaconych faktur. Faktury korygujące i związane z nimi korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będą rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym. W zakresie dokumentacji cen transferowych wprowadzono nowy zakres obowiązku sporządzania dokumentacji oraz nowe limity kwotowe.

Przepisy VAT

W przypadku podatku VAT większość zmian wprowadzono nowelizacjami przepisów w 2014 i 2015 roku. Rok 2016 wprowadza głównie zmiany w sposobie ustalania proporcji w VAT w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych w działalności gospodarczej.