Blog

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy ? czas pracy i okresy rozliczeniowe

30 sierpnia 2013
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy ? czas pracy i okresy rozliczeniowe

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 12.07.2013 roku o zmianie ustawy ? Kodeks pracy (k.p.) oraz ustawy o związkach zawodowych, od 23.08.2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydłużenia okresów rozliczeniowych oraz wprowadzenia ruchomego czasu pracy.

12 ? miesięczny okres rozliczeniowy

Na podstawie znowelizowanego art. 129 § 2 Kodeksu pracy możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, np. cykliczności produkcji w ciągu roku, aktualnego stanu zamówień odbiorców. Jest to dopuszczalne w każdym systemie czasu pracy.

Regulacja ta umożliwia pracodawcom oddanie pracownikom dni wolnych lub skrócenie czasu pracy w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dni wolne oddawane są w zamian za okresy, w których pracownicy pracowali większą ilość godzin. Oznacza to, że praca w godzinach nadliczbowych nie będzie pociągała za sobą konieczności zapłaty za nadgodziny. Stanie się tak, jeżeli nadgodziny zostaną rozliczone oddaniem dni wolnych lub skróceniem dnia pracy, w trakcie trwania jednego okresu rozliczeniowego. Nowe przepisy pozwolą więc ograniczyć koszty związane z zapłatą dodatków za nadgodziny.

Niezależnie jednak od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu, pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku (obecnie PLN 1.600,00 brutto).

Ruchomy czas pracy

Nowelizacja wprowadziła art. 1401 k.p., zgodnie z którym rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. W związku z powyższym możliwe będzie swobodne ustalenie godzin pracy dla poszczególnych grup pracowników w rozkładzie czasu pracy obejmującym min. 1 miesiąc.

Pracodawca może alternatywnie ustalić dla pracowników przedział czasu, w którym powinni stawić się do pracy. W takim wypadku pracownik sam decyduje, o której godzinie rozpocznie dzień pracy.

Stosując wskazane wyżej rozwiązania pamiętać należy o zachowaniu norm czasu pracy wynikających z pozostałych przepisów (art. 132 i 133 k.p.). Chodzi o obowiązek zapewnienia pracownikowi minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego (11 godzin) i tygodniowego (35 godzin).

Jak wprowadzić?

Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, to na podstawie art. 150 § 1 k.p. rozkład czasu pracy oraz wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych pracodawca powinien ustalić z zakładową organizacją związkową. Ustalenia powinny zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu.

Jeżeli w zakładzie pracy nie działa żadna organizacja związkowa, to porozumienie powinno zostać zawarte z przedstawicielami pracowników. Ostateczne regulacje pracodawca powinien zawrzeć w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

Indywidualny rozkład czasu pracy może zostać również wprowadzony na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od porozumień układowych, a także wynikać z umowy o pracę.

Pracownicy powinni otrzymać nowy rozkład czasu pracy przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy na nowych zasadach.

Obecnie obowiązujące okresy rozliczeniowe kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone.

Barbara Wawrzyniak
Radca Prawny