Blog

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

21 czerwca 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Kadry i Płace, Prawo Pracy

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

18 czerwca zaczęła obowiązywać nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa implementuje do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r.

Nowa ustawa w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której dotychczas stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy.

Przepisy przyznają Państwowej Inspekcji Pracy nowe zadania i uprawnienia. PIP stał się właściwym polskim organem do udzielania informacji o warunkach zatrudnienia, wymogach administracyjnych, odpowiedzialności solidarnej, procedurze składania skarg za pomocą utworzonej strony internetowej w ramach pojedynczego punktu kontaktowego – www.biznes.gov.pl, czy też nowo wprowadzonej odpowiedzialności solidarnej. Odpowiedzialność ta dotyczy podmiotu powierzającego wykonanie prac budowlanych lub związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego wobec pracownika delegowanego na terytorium RP z pracodawcą delegującym pracownika do Polski za zobowiązania wynikłe z tytułu zaległego wynagrodzenia w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny, nawet jeśli pracownik nie wykonuje pracy dłużej niż przez 8 dni w ciągu roku).

Państwowa Inspekcja Pracy będzie odtąd współpracować ze swoimi odpowiednikami z krajów członkowskich w prowadzeniu kontroli pracodawców delegujących pracowników do Polski. Zagraniczny pracodawca zobligowany został do wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z PIP, która w okresie delegowania stale przebywać będzie na terytorium Polski. Ponadto najpóźniej w momencie rozpoczęcia działalności, zagraniczny pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Informacje te będą musiały być przechowywane przez zagranicznego pracodawcę w postaci elektronicznej lub papierowej do 2 lat po zakończeniu działalności w Polsce. Państwa Inspekcja Pracy może odtąd domagać się od zagranicznego pracodawcy dokumentów dot. delegowania pracowników w ciągu 5 dni od żądania Inspekcji lub 15 dni w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP.

Polscy pracodawcy delegujący pracowników do innych krajów UE będą natomiast informowani przez PIP o decyzjach tamtejszych inspekcji w sprawie nałożenia kary lub grzywny administracyjnej, jak również o złożeniu wniosku przez zagraniczne organy o wszczęcie egzekucji przeciw polskiemu pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy poinformuje polskiego pracodawcę najpóźniej w ciągu 1 miesiąca o decyzji w sprawie nałożenia na niego kary przez zagraniczny organ, po uprzednim sprawdzeniu czy wniosek o poinformowanie o decyzji zawiera niezbędne informacje.

Wnioski zagranicznych inspekcji pracy o egzekucje kary bądź grzywny podlegać będą natomiast kontroli pod kątem zgodności z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. PIP może także zwrócić wniosek zagranicznej inspekcji, gdy kwota kary lub grzywny pieniężnej nie przekroczy 350 Euro lub nie spełnia wymogów formalnych. W razie braku dobrowolnej zapłaty kary lub grzywny przez pracodawcę, egzekucja zostanie przekazana właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Piotr Zmyślony

przeczytaj także