Blog

Nowe przepisy od 1 stycznia 2017

4 stycznia 2017
BSO Prawo & Podatki
Blog, Podatki, Prawo Pracy

Nowe przepisy od 1 stycznia 2017

28 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowelizuje ona aż 18 innych ustaw, a wprowadzone przez nią zmiany mają ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce. Większość z tych zmian zaczęła obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Jedne z ważniejszych zmian dotyczą prawa pracy

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników zostali zwolnieni z obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydłużono i ujednolicono terminy odwołań do sądu pracy:

  • z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę
  • oraz z 14 do 21 dni termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zmiany objęły też obowiązek wydawania przez pracodawcę świadectw pracy. Pracodawca musi teraz niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy. Jeżeli jednak nawiązał z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek w ciągu 7 dni.

przeczytaj również Nowe przepisy Kodeksu pracy 

Istotne zmiany objęły także Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych.

Nowelizacja precyzuje zakres prokury ? od teraz może ona obejmować dokonywanie czynności przez prokurenta wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej. Umożliwiono również doręczanie pism lub dokonywanie oświadczeń adresowanych do przedsiębiorcy przed prokurentem. Zmienił się również sposób obliczania terminów wynikających z ustawy, orzeczeń sądowych lub czynności prawnych dokonanych przez strony ? jeżeli koniec takiego terminu będzie przypadał w sobotę, wtedy taki termin upłynie następnego dnia, który nie jest niedzielą ani innym dniem ustawowo wolnym od pracy, ani sobotą.

Z kolei zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej spowodują, że przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o indywidualną interpretację przepisów mają taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji ? o ile stosowali się wcześniej do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej przepisów. W takim przypadku unikną wszelkich sankcji w przypadku zmiany wykładni przepisów.

Pojawia się też instytucja objaśnień podatkowych, czyli ogólnych i praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych przystępnym językiem, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów. Ponadto zmiany dotyczą kontroli działalności przedsiębiorców. Od teraz organy kontroli mają obowiązek planowania i przeprowadzania kontroli po wcześniejszym ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. Taka analiza ryzyka powinna wykazać obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe i ma na celu ograniczenie kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszeń przepisów lub wcześniej nie stwierdzono naruszeń. Wprowadzono też zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego zakończoną kontrolą, przeprowadzoną poprzednio przez ten sam organ. Kontrolowany przedsiębiorca uzyskał możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

W prawie budowlanym zlikwidowano obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadku niektórych robót budowlanych. Dotyczy to m.in.: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2; suszarni kontenerowych o powierzchni  zabudowy do 21 m2; czy instalacji klimatyzacyjnych. Skrócono z 30 do 21 dni termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy.  Jeśli organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor będzie mógł uznać, że została wydana milcząca zgoda. Uściślono również przepisy dotyczące instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wskazano, że nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę ? zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego nie będącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% przy spełnieniu innych oczywistych warunków. Wydłużono również termin użytkowania tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ze 120 do 180 dni.

W zakresie prawa podatkowego podniesiono z 1,2 do 2 mln euro roczny limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększono też ze 150 do 250 tys. euro maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o rachunkowości przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, której przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 2 mln euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą, składa w sądzie rejestrowym w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

W prawie ochrony środowiska zniesiono obowiązek przeprowadzania kampanii edukacyjnej przez przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 tony. Korzystających ze środowiska zwolniono z obowiązku składania sprawozdań, gdy roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł (chodzi o każdy rodzaj korzystania ze środowiska).

Szczegółowe informacje na temat zmian w artykułach naszych prawników na blogu.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców