Aktualności

Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

27 czerwca 2017
Aktualności, Prawo pracy

Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw zostały wprowadzone istotne modyfikacje w obowiązujących przepisach.

Przede wszystkim zwiększono poziom ochrony kobiet w ciąży. Zgodnie z nowymi przepisami, do pracownicy tymczasowej – mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę – ma zastosowanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, wprowadzający obowiązek przedłużenia umowy do czasu porodu. Pozwoli to pracownicy tymczasowej nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Ponadto na pracodawcę nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i  umów prawa cywilnego.

W wyniku usystematyzowania przepisów łączny okres na jaki agencja będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy, liczony w okresie 36 następujących po sobie miesięcy, wynosi 18 miesięcy. Analogiczne limity wykonywania pracy tymczasowej dotyczą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego. Natomiast agencja może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, na rzecz jednego pracodawcy, pracy tymczasowej obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika.

Nałożono również na agencje pracy tymczasowej obowiązek ustalania dotychczasowego okresu wykonywania pracy przez osobę ubiegającą się o pracę tymczasową. Takie ustalenie ma być dokonywane na podstawie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie składanego na piśmie oświadczenia osoby ubiegającej się o wykonywanie pracy tymczasowej o okresach wykonywania takiej pracy na podstawie umowy prawa cywilnego u danego pracodawcy lub na podstawie przedkładanych przez nią zaświadczeń wydawanych przez agencje pracy tymczasowej.

Omówione wyżej zmiany obowiązują od dnia 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.