Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Pracy: zweryfikuj dokumentację pracowniczą.

14 stycznia 2016
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy
Nowelizacja kodeksu pracy 2016

Nowelizacja Kodeksu Pracy: zweryfikuj dokumentację pracowniczą.

22 lutego 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy, m.in. odnoszące się do okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Audyt prawno-kadrowy posiadanej dokumentacji pracowniczej pozwoli zweryfikować poprawność zapisów w umowach i dostosować je do wprowadzanych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z zakresu prawa pracy oraz kadr i płac. Proponujemy Państwu realizację audytu, który pozwoli zweryfikować poprawność najistotniejszych dokumentów pracowniczych w obszarze prawa pracy i księgowości płacowej, tak by dostosować ich zapisy do znowelizowanych przepisów kodeksu pracy.

Zakres usług doradczych w ramach audytu

Na oferowany przez naszą Kancelarię audyt prawno-kadrowy składa się następujący zakres usług:

Audyt prawny

weryfikujący dokumentację pracowniczą pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i zmianami wprowadzonymi nowelizacją kodeksu pracy. Ocenie poddane zostaną najważniejsze, wskazane przez Państwa bądź wybrane przez naszych audytorów:

  • wzory umów o pracę, w tym umowy z kadrą zarządzającą oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy (np. umowy o używaniu samochodów służbowych, umowy o zakazie konkurencji);
  • wzory dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
  • wewnątrzzakładowe akty prawa pracy (m.in. regulaminy pracy, wynagradzania);
  • procedury w zakresie zbiorowego prawa pracy (obowiązki konsultacyjne, współdziałanie z organizacjami związkowymi i przedstawicielami załogi).

Audyt kadrowy

? weryfikujący i kontrolujący poprawność dokumentacji i rozliczeń kadrowo-płacowych. Weryfikacji poddane zostaną:

  • akta osobowe ? wskazane przez Państwa bądź wybrane przez naszych audytorów;
  • prawidłowość naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych;
  • poprawność naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wraz z kontrolą dokumentacji służącej do wypłaty;
  • prawidłowość obliczania wynagrodzeń, sporządzania listy płac, deklaracji podatkowych pracowników.

Tematy powiązane