Blog

Nowy Ład – ulga na robotyzację

14 września 2021
Kordian Paradowski
Blog, Podatki

Nowy Ład – ulga na robotyzację

W ramach zapowiadanego pakietu ustaw wprowadzających program nazwany „Nowym Ładem” w przepisach kształtujących podatki dochodowe pojawić się ma nowa ulga podatkowa przeznaczona dla podatników prowadzących działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji przemysłowej – tzw. ulga na robotyzację.

Możliwość dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów

Skorzystanie z ulgi, zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 52jb ust. 1 ustawy o PIT oraz proponowanym brzmieniem art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będzie wiązało się z możliwością dokonania dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. od dochodu, kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Odliczenia będzie można dokonać w roku podatkowym, w którym poniesiono koszty uzyskania przychodów, przy czym kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Ograniczenie czasowe ulgi

Omawiana ulga, zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisów, będzie miała zastosowanie do kosztów poniesionych od początku roku podatkowego, który rozpocznie się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r.

Katalog kosztów i opłat zakwalifikowanych jako koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację

W treści projektu nowelizacji wskazano zamknięty katalog kosztów i opłat zakwalifikowanych jako koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za wspomniane koszty, w przypadku przyjęcia przepisów w projektowanym brzmieniu, będą uznawane:

1.koszty nabycia fabrycznie nowych:

a. robotów przemysłowych – nowa definicja zakłada, że przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

b. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, które, zgodnie z projektowanymi przepisami, obejmują w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe;
 • tory jezdne;
 • słupowysięgniki;
 • obrotniki;
 • nastawniki;
 • stacje czyszczące;
 • złącza kolizyjne;
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

-nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

-obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.,

c. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych wskazanych w ustawie środków trwałych;

3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych wskazanych w ustawie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

4. opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych wskazanych w ustawie środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Sankcja w postaci konieczności zwrot ulgi

W celu uniknięcia sytuacji wykorzystania przez podatnika ulgi w sposób sprzeczny z jej celem wprowadzono również sankcję w postaci zwrotu uzyskane ulgi. Będzie mogła być ona nałożona, zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 52jb ust. 6 ustawy o PIT oraz z proponowanym brzmieniem art. 38eb ust. 6 ustawy o CIT w przypadku, gdy środki trwałe lub wartości niematerialne, co do których ulga na robotyzacje ma zastosowanie, zostaną zbyte przed końcem okresu amortyzacji, lub w przypadku umowy leasingu, przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu. Wówczas podatnik będzie zobowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę uzyskanej ulgi.

Dobry krok w kierunku podniesienia poziomu innowacyjności

Ulga na robotyzację stanowi kolejną próbę zwiększenia potencjału innowacyjności polskiej gospodarki. Możliwość dodatkowego zmniejszenia kosztów inwestycji w zakresie robotyzacji powinna stanowić pozytywny bodziec do podjęcia przez przedsiębiorców wysiłku do unowocześnienia procesu prowadzonej działalności.

Na chwilę obecną należy wskazać, iż opracowanie opiera się jedynie na projekcie ustawy, który w procesie legislacyjnym może ulec zmianie. Wpis zostanie zaktualizowany w przypadku wprowadzenia ewentualnych poprawek.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf

W ramach usług prawnych oferujemy m.in. doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej z uwzględnieniem aspektów podatkowych, doradztwo przy zakładaniu spółki oraz oddziałów zagranicznych przedsiębiorców w Polsce, począwszy od przygotowania umowy spółki po dokonanie koniecznych rejestracji i zgłoszeń, a także bieżącą obsługę prawną działalności spółki. Zapraszamy do kontaktu!

Kordian Paradowski, Aplikant radcowski