Kadry i płace

Nowy wzór PIT-2

5 stycznia 2023
Kadry i płace, Księgowość

Nowy wzór PIT-2

Od początku 2023 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. Będzie obowiązywał nowy druk PIT-2(9) oświadczenia / wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od 2023 roku podatnik będzie mógł kwotę wolną od podatku w wysokości 300,00 zł rozdzielić maksymalnie na 3 płatników i u każdego w części korzystać z niej (1/12, 1/24, 1/36). Druk składa się teraz z części od A do K. Dodatkowo w nowym wzorze wprowadzono oświadczenia:

 • w sprawie preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (zamiast 250,00 zł to 300,00zł jeżeli praca wykonywana jest poza miejscem zamieszkania),
 • w sprawie zwolnień (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów),
 • w sprawie niestosowania ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie i wniosek w latach poprzedzających 2023 rok, a nic się nie zmieniło i stan faktyczny nie uległ zmianie, to zachowują one moc w 2023 roku, co wynika z art. 22 ustawy z dnia 09.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1265).

Od 01.01.2023 r. druk PIT-2(9) będą mógł złożyć:

 • osoby pozostające w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (część C, D, E, F, G, H, I, J)
 • osoby uzyskujące przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (część C, G, H, I, J)
 • osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób (część C, G, H, I, J)
 • osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym(część C, G, H, I, J);
 • osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (część C, G, H, I, J);
 • osoby uzyskujące przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, (część C, G, H, I, J);
 • osoby uzyskujące przychody z praw majątkowych (część C, G, H, I, J);
 • podatnicy uzyskujący przychody z rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną (część D, E, J);
 • podatnicy uzyskujący przychody od organów egzekucyjnych wypłacających wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 41e PDOF.) lub od podmiotów niebędących następcą prawnym zakładu pracy, przejmującym zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 41e PDOF.), (część D).

Część J trzeba składać w każdym roku, jeżeli została wypełniona, co do innych oświadczeń, to wówczas gdy zmieni się stan faktyczny. Jeżeli podatnik złoży podatnikowi oświadczenie lub wniosek mający wpływ na obliczanie zaliczki, to płatnik będzie uwzględniał to oświadczenie lub ten wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (art. 31a ust. 5 PDOF).