Aktualności

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego

16 czerwca 2016
Aktualności, Księgowość, Prawo handlowe i Prawo spółek

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego

Przypominamy, iż sprawozdanie finansowe za rok 2015 dla spółek prowadzących tzw. pełną księgowość, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2015 r., powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku obrotowego, który z reguły pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe zawiera bilans, rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (art. 45 ust. 2 ustawy).

Kierujący jednostką jest zobowiązany na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (najczęściej będzie to 15 lipca danego roku).

Co ważne, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy, sprawozdanie finansowe należy zgłosić do KRS także wówczas, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w powyższym terminie. Wówczas nadal obowiązywać będzie termin 15 dniowy od ostatniego dnia, w którym sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone. W momencie, gdy sprawozdanie zostanie już zatwierdzone, ustawa przewiduje kolejne 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego.

W przypadku spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, a także innych podmiotów wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy, razem ze sprawozdaniem finansowym należy złożyć sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie zawiera informacje o stanie majątkowym i sytuacji majątkowej jednostki, a dodatkowo wskazuje zdarzenia istotnie wpływające na jej działalność, które wystąpiły w minionym roku obrotowym, przewidywany rozwój jednostki, ważniejsze osiągnięcia na polu badań i rozwoju, instrumenty finansowe a także liczbę udziałów własnych oraz posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Ustawa przewiduje ponadto sankcje karne, w sytuacji gdyby nie złożono w terminie sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 79 ustawy, kto nie składa sprawozdania finansowego we właściwym sądzie rejestrowym, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

Ponadto, sąd rejestrowy może na podstawie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zastosować karę grzywny, w razie gdyby jednostka nie złożyła właściwych dokumentów po wyznaczeniu jej dodatkowego, 7-dniowego terminu.

Piotr Zmyślony, prawnik

Zapowiedź kontroli spółek, które nie złożą w terminie sprawozdania finansowego

W piśmie skierowanym początkiem czerwca do  Dyrektorów i Naczelników jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej, Minister Finansów zalecił podjęcie przez wszystkie podległe mu organy działań zmierzających do ograniczenia wyłudzeń w podatku VAT, a szczególnie:

  • zwiększenie ilości kontroli, z uwzględnieniem analizy ryzyka, w podatku od towaru i usług, w tym u podmiotów, których sprzedaż roczna przekracza kwotę 5.000.000 zł – także kosztem przesunięcia osób zajmujących się kontrolami w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych w zakresie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w wirtualnych biurach, oraz niezwłoczne (bieżące) wprowadzanie uzyskanych informacji;
  • zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób kontaktowania się z podatnikami w celu weryfikacji wykonywania działalności z zamiarem ewentualnego wykreślenia z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nic istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;
  • występowanie do sądu rejestrowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), o zbadanie, czy zgłoszone do KRS dane są zgodne z rzeczywistym stanem, w każdym przypadku wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego w KRS z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania podatnika (w trybie art. 96 ust. 9 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
  • kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków nic złożenia do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych (w zw. z art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy);
  • zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;
  • stosowanie w zdecydowanie większym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe.