Blog

OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

19 grudnia 2014
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

OD 1 STYCZNIA 2015 CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH ZAPŁACĄ SKŁADKI RENTOWE I EMERYTALNE

23 października 2014 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawy, m.in. w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych.

Zmiany 2015

Zgodnie z art. 1 ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, po wejściu w życie uchwalonych przepisów, tzn. od 1 stycznia 2015 r.  za płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do członków rady nadzorczej będzie się uważało podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

W praktyce obowiązek odprowadzania składek za członków rad nadzorczych będzie najczęściej dotyczył spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za członków rady nadzorczej będzie istniał w okresie od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia funkcji i jedynie wtedy, gdy członkowie rady będą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będę ponoszone w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej będzie stanowić jego przychód z tego tytułu.

Obowiązek ubezpieczeniowy będzie istniał także wtedy kiedy członek rady nadzorczej będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów. Również ustalone prawo do emerytury lub renty członka rady nadzorczej nie będzie zwalniało płatnika składek od odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla członka rady nadzorczej. Członkowie rad nadzorczych nie będą natomiast podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Obowiązek ubezpieczeniowy z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej obejmuje również cudzoziemców, bowiem nowelizacja nie przewiduje dla nich szczególnych regulacji w tym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze umowy i porozumienia między-narodowe, które mogą w odmienny sposób kształtować obowiązek ubezpieczeniowy.

Barbara Wawrzyniak
Radca Prawny