Szkolenia

Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Rynek niemiecki dla polskich przedsiębiorców. Bezpieczeństwo prawne delegowania pracowników polskich i ukraińskich do pracy w Niemczech. Polskie i niemieckie prawo pracy.

grupa odbiorców

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o przedsiębiorcach, którzy delegują bądź planują oddelegować pracowników do pracy w Niemczech.

Cel szkolenia

Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego procesu oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech to jedno z zagadnień, z którego realizacją borykają się polscy przedsiębiorcy. Szeroki zakres obowiązków, zawiłe procedury prawne i podatkowe oraz zróżnicowanie polskich i niemieckich przepisów to tylko niektóre elementy wpływające na powstawanie problemów przy planowaniu procesu oddelegowania pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej zgłaszane problemy utrudniające prawidłowe planowanie procesu oddelegowania i stwarzające ryzyko konsekwencji prawnych i podatkowych wysyłania pracowników za granicę.

program szkolenia

1.Podstawowe pojęcia w procesie oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech według prawa polskiego i niemieckiego
a.   pracownik a własna działalność gospodarcza
–  definicje zatrudnienia
–  „pozorna samodzielna działalność gospodarcza”. Konsekwencje prawne i finansowe.
–  Kontrola Niemieckiego Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych
–  ustalenie statusu zgodnie z § 7a SGB IV (Clearingstelle)
b.  zagraniczna podróż służbowa a oddelegowanie pracowników w prawie polskim
–  definicje oraz istotne kryteria różnicujące podróżą służbową i oddelegowanie pracowników
–  zwolnienia podatkowe w podróży służbowej
2. Specyfika delegowania pracowników do pracy w Niemczech
–  obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem pracowników
–  niezbędna dokumentacja pracownika w miejscu pracy (AEntG, AÜG, MiLoG)
–   wybór prawa właściwego do zastosowania
–  kwalifikacje zawodowe
3. Niemiecka ustawa o wynagrodzeniu minimalnym (MiLoG)
–  zakres stosowania oraz istotne wytyczne
–  znaczenie umów zbiorowych
–  obowiązek zgłoszenia dla określonych branż
–  proces zgłaszania online od 1 stycznia 2017 ((AEntG, AÜG, MiLoG, MiLoGMeldV))
4. Oddelegowanie pracownika za granicę a ubezpieczenia społeczne
–  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (VO (EG) 883/2004):
–  ubezpieczenie społeczne tylko w jednym państwie
–  kryterium wyboru miejsca opłacania składek
–  szczególne zasady delegowania – wyjątek art. 12 Rozporządzenia
–  warunki zastosowania prawa polskiego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracownika delegowanego – zaświadczenie A1
5. Kontrola pracodawcy oddelegowującego pracowników do pracy w Niemczech
–  podstawy i zakres kontroli  pracodawcy przez polskie urzędy (ZUS,  PIP, Urząd Skarbowy)
–   uprawnienia  oraz procedury kontrolne  urzędu celnego na terenie Niemiec
–  sankcje i kary; odpowiedzialność polskiego pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących delegowania pracowników według prawa polskiego i niemieckiego
6. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi