Aktualności

Odpowiedź na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni

10 stycznia 2017
Aktualności, Prawo

Odpowiedź na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni

10 stycznia 2017 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Efektem zmienionych przepisów jest m.in. wprowadzenie art. 7a w ustawie o prawach konsumenta.

Zgodnie z jego zapisem Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę wskazanego terminu oznacza, że uznaje on reklamację. Dodatkowo przepis wskazuje, że odpowiedź na reklamację przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.