Blog

Podatki 2017: Nowe zasady wyliczeń kwoty zmniejszającej podatek

18 stycznia 2017
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek, Podatki

Podatki 2017: Nowe zasady wyliczeń kwoty zmniejszającej podatek

Nowelizacja ustawy o PIT utrzymuje dotychczasowe progi podatkowe ale wprowadza nowe zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych odliczanej w rocznym obliczeniu podatku.

W 2017 r. podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT):

  • do PLN 85.528,00: 18% minus kwota zmniejszająca podatek
  • ponad PLN 85.528,00: PLN 15.395,04 + 32% nadwyżki ponad PLN 85.528,00 minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2017:

  1. 188,00 PLN ? dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600,00 PLN;
  2. 188,00 PLN pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 PLN × (podstawa obliczenia podatku ? 6.600,00 PLN) ÷ 4.400,00 PLN, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600,00 PLN i nieprzekraczającej kwoty 11.000,00 PLN;
  3. 556,02 PLN ? dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000,00 PLN i nieprzekraczającej kwoty 85.528,00 PLN;
  4. 556,02 PLN pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 PLN × (podstawa obliczenia podatku ? 85.528,00 PLN) ÷ 41.472,00 PLN, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528,00 PLN i nieprzekraczającej kwoty 127.000,00 PLN.

Zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali ? kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 PLN rocznie;
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali ? zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek

Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:18

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 46,33 PLN,
  • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1e ustawy o PIT, Podatnik będzie miał także prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (art. 32 ust. 1e). W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 PLN.