Blog

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców w latach 2014-2020

18 września 2017
dr Łukasz Kuta
Blog, Podatki

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców w latach 2014-2020

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach dotacji oraz subwencji pochodzących zarówno ze źródeł krajowych jak również zagranicznych, szczególnie z funduszy Unii Europejskiej. Poza wymienionymi formami wsparcia, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc publiczną.

Szczególnym rodzajem wsparcia jest pomoc de minimis. W praktyce oznaczać może rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, odroczenia terminu jego spłaty, zaś w skrajnym przypadku może skutkować zmniejszeniem obciążenia podatkowego. Omawiana forma wsparcia, może zostać przeznaczona również na działania z zakresu promocji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz rozwój niektórych usług informatycznych, dzięki którym przedsiębiorstwo może np. sprzedawać produkty lub usługi.

Całkowita kwota udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorcy nie może być wyższa niż EUR 200.000 sumarycznie w okresie trzech lat podatkowych. Wyjątek stanowią firmy transportowe, gdzie wymieniony limit nie może przekroczyć EUR 100.000. Wyłączone z możliwości udzielenia pomocy są sektory produkcji podstawowej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Jeżeli kwota wsparcia zostanie przekroczona, wówczas organy, sprawujące nadzór nad przydzielaniem oraz kontrolą przepływu środków w ramach otrzymanej pomocy, mogą zażądać zwrotu różnicy kwoty dofinasowania ponad obowiązujący limit wraz z odsetkami.

Jednak, co w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo od niedawna prowadzi działalność gospodarczą i nie posiada dostatecznej wielkości aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie dla udzielanego wsparcia finansowego. Istnieje możliwość skorzystania z gwarancji wsparcia w ramach pomocy de minimis. W myśl tej zasady, przedsiębiorca nie otrzymuje gotówki na spłatę zobowiązań wobec jednostki finansującej, a w razie wystąpienia problemów ze spłatą może otrzymać wsparcie w formie gwarancji spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki przez jednostkę udzielającą takiej gwarancji. Opisana forma wsparcia, może okazać się niezwykle istotna, kiedy podejmowane są inwestycje wymagające wysokiego dofinansowania.

Zasadą jest, że pomoc ta nie wpływa na zmianę stosunków handlowych beneficjenta z innymi podmiotami gospodarczymi oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji. Dlatego też ta forma wsparcia nie może być traktowana jako alternatywne źródło finansowania działalności, a jedynie jako znaczące źródło wsparcia w sytuacjach losowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.