?>

AML/CFT/KYC w przedsiębiorstwach

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki. Ich wypełnienie zapewni zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi regulacjami a przede wszystkim ustrzeże przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi podejmowanych czynności.

Kancelaria Prawna BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie realizacji wymogów ustawy. Doradzamy na etapie wprowadzania praktyk AML/CFT do struktur przedsiębiorstwa, wykonania obowiązków AML, jak i aktualizacji posiadanych już dokumentacji.

jakie usługi oferujemy?

 1. Audyt statusu przedsiębiorstwa

Celem audytu jest określenie statusu przedsiębiorcy (instytucja obowiązana czy beneficjent rzeczywisty) oraz ustalenie aktualnych i potencjalnych ryzyk w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a następnie wskazanie:

 • działań do podjęcia dla realizacji obowiązków wynikających z ustalonego statusu i ograniczenia wykrytych ryzyk;
 • zakresu dokumentacji koniecznej do przygotowania.

Wyniki audytu prezentowane są w formie pisemnego raportu omawianego podczas spotkania z Zarządem, właścicielem bądź wskazanymi pracownikami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów ustawy.

 1. Dedykowana dokumentacja i procedury wewnętrzne firmy

Wdrożenie praktyk AML/CFT do struktur firmy wiąże się z przygotowaniem określonej dokumentacji, wdrożeniem wymaganych przepisami procedur oraz wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach praktyki prawnej BSO Prawo & Podatki:

 • tworzymy pisemne procedury AML/CFT określające w szczególności:
  • stosowane w firmie środki bezpieczeństwa finansowego,
  • wewnętrzne zasady rozpoznawania i oceny ryzyka,
  • czynności i działania podejmowane celem ograniczenia ryzyka prania pieniędzy,
  • zasady przechowywania dokumentów,
  • zasady wykonywania obowiązków informacyjnych względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • wewnętrzne procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych / potencjalnych naruszeń u.p.p.p.
  • rejestry transakcji,
  • zasady kontroli wewnętrznej itd.;
 • aktualizujemy dokumentacje już funkcjonujące w firmach (instytucjach obowiązanych i u beneficjentów rzeczywistych) i dostosowujemy ich zakres do obowiązujących przepisów prawa;
 • przygotowujemy roczne raporty wewnętrzne z realizacji obowiązków wynikających z u. p. p. p.
 • reprezentujemy Państwa w postępowaniach administracyjnych przed GIIF i w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych

Współpraca może obejmować przygotowanie lub aktualizację pełnego zestawu dokumentacji i procedur bądź wybranych elementów polityki AML firmy.

 1. Szkolenia wewnętrzne pracowników

Prawnicy BSO Prawo & Podatki prowadzą jednorazowe bądź cykliczne szkolenia z obszaru AML/CFT. Ich celem jest przekazanie gruntownej wiedzy na temat zjawiska przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przedsiębiorstwach oraz odpowiedzialności pracowników i zarządów w obszarze AML/CFT.

Szkolenia jednorazowe realizowane są w oparciu o gotowy program bądź program kształcenia uwzględniający konkretne potrzeby firmy.

Szkolenia cykliczne przeznaczone są dla firm, które dbają o systematyczny rozwój pracowników i chcą mieć pewność funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawa (bezpieczeństwo prawne działalności).

W instytucjach obowiązanych obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa w firmie sugerujemy przeprowadzenie szkoleń także w przedsiębiorstwach o statusie beneficjenta rzeczywistego bądź nie objętych obowiązkiem szkoleniowym.

dla kogo pracujemy?

Branża e-commerce Ochrona zdrowia Nieruchomości Motoryzacja Transport i Logistyka

tematy powiązane

Proponujemy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami prezentującymi informacje na temat AML/CFT w przedsiębiorstwach: