Blog

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) – nowy typ spółki kapitałowej

23 listopada 2020
Kordian Paradowski
Blog, Działalność B+R

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) – nowy typ spółki kapitałowej

20201-01-18: Obecnie trwają pracę nad ustawą z dnia 16.12.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzić ma m.in. nowelizację Kodeksu spółek handlowych w zakresie odroczenia terminu wejścia w życie przepisów dot. prostej spółki akcyjnej na 01.07.2021. Przyczyną są opóźnienia w pracach dot. elektronizacji postępowania rejestrowego. Wprowadzenie przepisów dot. tzw. eKRS jest niezbędne dla rejestracji prostej spółki akcyjnej. Nie ma pewności, czy 01.07.2021 będzie ostateczną datą, gdyż z nieformalnych informacji wynika, iż prace nad eKRS mogą jeszcze się przedłużyć.”  

stan prawny na listopad 2020

Prawdopodobnie od 1 marca 2021 roku w obrocie prawnym zacznie obowiązywać nowa forma prowadzenia działalności – prosta spółka akcyjna, Głównym beneficjentem tego rozwiązania będą startupy, które do tej pory napotykały trudności ze spełnieniem formalnych warunków wymaganych przy innych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną, ma ona uelastyczniać reguły stosowane w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej, jak również łączyć w jednej formie prawnej elementy właściwe dla tych dwóch typów spółek.

Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie charakterystyki prostej spółki akcyjnej. Poniższy wykaz stanowi subiektywną listę najważniejszych jej cech:

 • może być utworzona przez jedną albo więcej osób fizycznych lub prawnych w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 zł (w omawianej spółce nie przewidziano kapitału zakładowego);
 • wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki. Zatem zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie dokonuje się przez zmianę umowy spółki;
 • zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej nie będzie obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdyż nie posiada ona kapitału zakładowego (potwierdza tak np. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.02.2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.306.2019.1.MM.);
 • istnieje możliwość rejestracji elektronicznej w trybie S24, jednakże jedynie w przypadku wnoszenia do spółki wkładów pieniężnych;
 • brak jest obowiązku wniesienia wkładów przed rejestracją w wysokości przekraczającej kwotę 1 zł;
 • wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości maksymalnie w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru;
 • akcje obejmowane są w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług (w tym know-how);
 • akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne;
 • akcje spółki są zdematerializowane i będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (takie rozwiązanie zapewnia m.in. swobodniejszy handel akcjami, gdyż nie będzie konieczności ich fizycznego wydawania);
 • zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności (dopuszczalna jest zatem np. forma e-mailowa);
 • akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego;
 • na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy;
 • wypłaty na rzecz akcjonariuszy nie mogą doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty;
 • istnieje możliwość ustanowienia, zamiast zarządu, rady dyrektorów. Jest to organ, który stanowi hybrydę zarządu oraz rady nadzorczej, gdyż zarówno prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, a także sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. Składa się z jednego albo większej liczby dyrektorów. Dopuszczalny jest rozdział kompetencji wewnątrz rady – wówczas za czynności zarządcze odpowiadają dyrektorzy wykonawczy, a za nadzorcze – dyrektorzy niewykonawczy;
 • w przypadku powołania zarządu ustanowienie rady nadzorczej jest (bez wyjątków) fakultatywne;
 • unowocześniono procedury związane z podejmowaniem uchwał przez walne zgromadzenie np. poprzez wprowadzenie możliwości zwołania walnego zgromadzenie drogą elektroniczną czy dopuszczalność uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w ostatnim przypadku taką możliwość powinna przewidywać umowa spółki albo wszyscy akcjonariusze powinni wyrazić w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania);
 • omawiana spółka będzie mogła skorzystać z tzw. Innovation Box (IP Box);
 • prosta spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych;
 • w przypadku przeprowadzania likwidacji w trybie zwyczajnym – likwidatorzy ogłaszają o otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty. Brak natomiast regulacji dot. terminu, przed upływem którego nie można dokonać podziału majątku między wspólników;
 • istnieje możliwość uproszczonej likwidacji – cały majątek spółki może zostać przejęty przez oznaczonego akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy. Zgoda na takie rozwiązanie powinna zostać uchwalona przez walne zgromadzenie większością 3/4 głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. Ponadto sąd rejestrowy powinien zezwolić na takie przejęcie.

Autor:
Kordian Paradowski, Aplikant radcowski

TEMATY POWIĄZNE