Blog

Przegląd zmian prawa podatkowego

20 października 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki

Przegląd zmian prawa podatkowego

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wprowadzono szereg nowelizacji w przepisach podatkowych. Przedstawiamy te o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców.

Przegląd zmian prawa podatkowego

VAT

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (?u.p.t.u.?) weszły w życie 1 lipca.

  • Prawo do odliczenia przy zakupie paliwa

W przypadku wykorzystywania pojazdów zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i do innych celów, podatnik ma prawo na podstawie art. 86a u.p.t.u. do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającej z faktury za paliwo.

Choć ustawa przewiduje odliczenie bez względu na proporcje wykorzystania samochodu na cele prywatne i firmowe, to fiskus zapowiada, że będzie porównywał ilość zakupionego paliwa z przebiegiem pojazdu. Jeśli więcej niż połowa wydatków na paliwo będzie związana z celami prywatnymi podatnika, organy określą właściwe proporcje oraz zwiększą wysokość zobowiązania podatkowego lub obniżą wartość należnego zwrotu w oparciu o art. 90 i 91 u.p.t.u.

Podatnicy wykorzystujący samochód wyłącznie w ramach prowadzonej działalności niezmiennie obniżą podatek należny o całość VAT naliczonego.

  • Odwrotne obciążenie w handlu elektroniką

Katalog towarów, których sprzedaż skutkuje obowiązkiem podatkowym po stronie nabywcy, został rozszerzony o następujące rodzaje sprzętu elektronicznego:

  • laptopy, notebooki, tablety o masie mniejszej bądź równej 10 kg,
  • telefony komórkowe, smartfony,
  • konsole do gier.

Mechanizm ten, ma zastosowanie, gdy sprzedającym i kupującym jest czynny podatnik VAT, a dostawa nie następuje dla celów działalności w pełni zwolnionej z VAT.

Obowiązek odwrotnego obciążenia w stosunku do sprzętu elektronicznego uzależniono dodatkowo od wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. Nabywca obliczy i zapłaci VAT, jeśli cena netto produktów przekroczy kwotę PLN 20.000,00.

  • Korekta w związku z tzw. złymi długami

Zgodnie z art. 89a u.p.t.u. podatnik ma prawo dokonać obniżenia VAT należnego o wysokość podatku wynikającego z faktur, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Uprawnienie to odpowiada obowiązkowi dłużnika do stosownego obniżenia VAT naliczonego na podstawie art. 89b u.p.t.u.

Zniesiony został obowiązek dokonywania korekty (czego?) przez dłużnika, który jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Zmiana odpowiada dotychczasowemu ograniczeniu uprawnień wierzyciela.

Uchylono zakaz dokonywania obniżenia (czego?) przez wierzyciela powiązanego z dłużnikiem w sposób rodzinny lub kapitałowy. Okoliczności te nie mają obecnie wpływu na możliwość realizacji korzystnej korekty podatku.

Podatki dochodowe

Przepisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, kodyfikujące zasadę in dubio pro tributario, likwidują również obowiązek korekty związanej z tzw. zatorami płatniczymi.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz analogicznym art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania należności w terminie 30 dni od terminu płatności, podatnik ma obowiązek obniżyć wysokość kosztów o wskazaną kwotę. Jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, obowiązek korekty powstanie z upływem 90 dni od daty zaliczenia w koszty, o ile nie uregulowano wcześniej płatności. Po zapłacie podatnik może ponownie ująć w kosztach kwotę objętą korektą. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Do korekt dokonanych przed końcem roku będą stosowane jeszcze stare przepisy.

Autorem wpisu jest Michał Walek, prawnik w Zespole Doradztwa Podatkowego BSO Prawo & Podatki.