Blog

Rejestr zakupów VAT ulegnie zmianie

3 października 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Jednolity Plik Kontrolny, Księgowość spółek, Podatki

Rejestr zakupów VAT ulegnie zmianie

Obecnie prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towaru i usług przez podatników podatku od towarów i usług, z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione lub takich, u których sprzedaż jest zwolniona (dotyczy zarówno polskich przedsiębiorców, jak i zagraniczne podmioty nieposiadające zakładu w Polsce), obejmuje rejestrację:

  • kwoty określonej w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokości podatku należnego oraz kwoty podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, jak również inne danych służących do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

1 stycznia 2017 r. powyższe brzmienie art. 109 ust. 3 ulegnie zmianie. W wymaganej ewidencji będą musiały znajdować się również:

  • inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Od 1 stycznia 2018 r. rejestr zakupów VAT w formie elektronicznej

Już teraz należy mieć na względzie, że zmiany związane z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, spowodują konieczność prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 108 ust. 8a.

Oznacza to, że podatnicy, którzy aktualnie takie rejestry prowadzą np. w excelu lub innych programach, będą mieli obowiązek wdrożenia odpowiedniego oprogramowania, który będzie miał możliwość generowania plików JPK. Dla wielu podatników zmiana sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych na formę elektroniczną z pewnością ułatwi wiele wykonywanych czynności, jak również skróci ich czas wykonywania, jednak zmiana ta wiąże się dla przedsiębiorców z dodatkowymi kosztami. Rozwiązaniem może okazać się współpraca z biurem rachunkowym, który dysponuje odpowiednim oprogramowaniem.


Zdaniem autora, specjalisty ds. księgowości

Powyższe zmiany budzą u podatników wiele wątpliwości, ustawodawca nie precyzuje bowiem, czy dotyczy to tylko rejestru sprzedaży, czy również rejestru zakupów. Definicja transakcji również nie jest do końca jasna. W sytuacji gdy, organy podatkowe będą stały na stanowisku, że transakcja oznacza każdą pozycję na fakturze, podatnicy musieliby księgować wszystkie faktury zakupowe, wyszczególniając w ewidencji poszczególne pozycje z faktury zakupu. Taki wymóg byłby bardzo trudny do zastosowania i spowodowałby wzrost kosztów w zakresie obsługi księgowej.

Podstawa prawna: 
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Dz.U. 2004 NR 54 poz. 535