Blog

Ochrona danych osobowych to ciągły proces

24 stycznia 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to ciągły proces

Przypadający co roku 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy podpisania Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Jednocześnie święto to stanowi kolejną okazję do zwrócenia uwagi na kwestie związane z prywatnością, co jest szczególnie ważne w dobie rozwoju gospodarki opartej na danych, w przeddzień czwartej rewolucji przemysłowej.

Efekty RODO

Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie z praw, które gwarantuje RODO – to tylko kilka przykładów zmian, które wynikają ze stosowania nowego prawa. Zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja publiczna coraz śmielej wprowadzają wiele rozwiązań, sprzyjających lepszej ochronie danych osobowych. Analiza stosowanych praktyk dowodzi, że nowe prawo zaowocowało zmianą podejścia do ochrony danych osobowych. Wśród tych najważniejszych i najbardziej odczuwalnych efektów warto wymienić:

  • wzrost znaczenia kwestii ochrony danych osobowych i prywatności,
  • przeanalizowanie i uporządkowanie przez przedsiębiorców i instytucje procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – m.in. zweryfikowanie baz danych, usunięcie danych zbędnych i nieaktualnych, przeszkolenie personelu,
  • powoływanie inspektorów ochrony danych oraz innych fachowców w zakresie ochrony danych – nawet przez podmioty, które nie są do tego zobowiązane, co powoduje, że działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są nadzorowane przez specjalistę, przez co zwiększa się poziom ochrony danych, a klienci zyskują punkt kontaktowy i pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących wykorzystywania ich danych osobowych przez konkretny podmiot,
  • zmiana praktyk stosowanych przez przedsiębiorców, którzy określone w RODO standardy zaczynają uwzględniać w swoich działaniach.

Wielu przedsiębiorców właśnie dzięki RODO uświadomiło sobie, że o dane osobowe klientów warto zadbać tak, jak o własne. Jednocześnie nowe prawo dało im szansę na pogłębienie relacji z klientami, budowanie wzajemnego zaufania, a nawet przewagi konkurencyjnej. Polacy mają coraz większą wiedzę na temat ochrony danych osobowych. Wiele osób zaczęło odważniej korzystać ze swoich praw. Pytają administratorów o podstawę uprawniającą do przetwarzania ich danych. Żądają zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych, gdy takie praktyki stają się dla nich uciążliwe. Wiedzą, że mogą skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Korzystają też z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO i co dalej

Mimo wielu zmian, wciąż należy pracować nad doskonaleniem stosowanych rozwiązań i procedur. Warto przypomnieć, że zapewnianie zgodności z RODO to proces ciągły, a nie jednorazowe działanie. W opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, wciąż warto m. in. udoskonalać ocenę ryzyka, m.in. w większym stopniu uwzględniać zagrożenia, jakie dla ochrony danych powoduje korzystanie z nowoczesnych technologii i internetu. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie ochrony danych osobowych, to można stwierdzić, że RODO już się u nas zadomowiło na dobre.

Szymon Goździk
Prawnik