Blog

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

18 stycznia 2015
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

Dnia 18.01.2015 r. wejdą w życie nowe regulacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.i.k.), rozszerzające na osoby zarządzające przedsiębiorstwem odpowiedzialność z tytułu stosowania przez przedsiębiorstwo praktyk ograniczających konkurencję.

Osobami zarządzającymi w rozumieniu powołanej ustawy są osoby kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Zgodnie z nowym brzmieniem u.o.k.i.k. odpowiedzialności będzie podlegać osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji w okresie stwierdzonego naruszenia ustawowych zakazów stosowania praktyk ograniczających konkurencję, przez swoje umyślne działanie lub zaniechanie dopuści do stosowania przez przedsiębiorcę wskazanych w ustawie praktyk. Odpowiedzialność osoby zarządzającej ma zatem charakter wtórny do odpowiedzialności przedsiębiorcy i zależna jest od następujących przesłanek:

  • dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia przez zarządzanego przedsiębiorcę zakazu porozumień antykonkurencyjnych w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia tego zakazu,
  • wina (umyślność) danego zachowania.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek przez osobę zarządzającą przedsiębiorcą, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) będzie uprawniony do nałożenia na nią kary finansowej w wysokości nawet do PLN 2.000.000. Możliwość nałożenia takiej kary uzależniona jest jednak od nałożenia kary finansowej na samego przedsiębiorcę, bowiem jedynie w decyzji o ukaraniu podmiotu naruszającego praktyki antykonkurencyjne Prezes UOKIK będzie mógł orzec o obciążeniu karą również osoby zarządzającej. Będzie ona jednak wyłączona w sytuacji, gdy osoba zarządzająca jest tożsama z ukaranym przedsiębiorcą, np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, że nawet pomimo spełnienia powyższych przesłanek i zaistnienia odpowiedzialności, zarówno nałożenie kary finansowej na przedsiębiorcę, jak i na osobę nim zarządzającą ma charakter fakultatywny, a zatem pomimo stwierdzenia naruszeń nałożenie kary finansowej leży w gestii Prezesa UOKIK.

W sytuacji decyzji o nałożeniu kar finansowych ustawa przewiduje szereg przesłanek łagodzących oraz obciążających, stanowiących podstawę do ustalenia wysokości nakładanej kary.

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiedzialność osób zarządzających za praktyki ograniczające konkurencję będzie dotyczyć ich działalności po dniu 18.01.2015 roku.

Barbara Wawrzyniak
Radca Prawny