Blog

Rządowe Centrum Legislacji konsultuje zmiany cen transferowych

27 lipca 2018
BSO Prawo & Podatki
Blog, Podatki

Rządowe Centrum Legislacji konsultuje zmiany cen transferowych

Nowy projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dokumentacji podatkowych (ceny transferowe).

Dnia 16.07.2018 r. Rządowe Centrum Legislacji przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych (tj. projekt z dnia 12.07.2018 r.).

Co się zmieni?

Projekt zakłada istotne zmiany w przepisach regulujących zagadnienie dokumentacji podatkowych. Warto przypomnieć, że gruntowne zmiany zasad i warunków przygotowania dokumentacji cen transferowych miały miejsce już w roku 2017.

Obecna nowelizacja zmierza do zmniejszenia obciążeń administracyjnych podatników poprzez zwiększenie progów dokumentacyjnych. Ponadto wprowadza tzw. „bezpieczne przystanie” (safe harbours) dla marż w niektórych kategoriach transakcji. Planuje się także zwiększenie limitów obliczalności kosztów licencji i usług wewnątrzgrupowych (z 5% do 10% EBITDA).

Jako kluczowe można określić następujące zmiany:

 1. Ograniczenie możliwości finansowania długiem wewnątrzgrupowym przez wprowadzenie limitów na wysokość kosztów odsetkowych wraz z ograniczeniem obliczalności kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi.
 2. Zwolnienia dokumentacyjne
  Nowela przyjmuje dwa zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące:
  a. transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz
  b. transakcje kontrolowane – cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Nowe progi dokumentacyjne dla dokumentacji lokalnej
  Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych, mierzonych wielkością przychodów lub kosztów osiąganych przez podatnika.
  Obowiązki dokumentacyjne zostaną określone w oparciu o stałe wartości wyrażone w PLN, dla różnych kategorii transakcji. Proponuje się wprowadzenie dwóch rodzajów progów (nie uwzględniają one podatku od towarów i usług):
  a. PLN 2.000.000,00 – m.in. transakcja zakupu lub sprzedaży usług lub wartości niematerialnych;
  b. PLN 10.000.000,00 – m.in. transakcja zakupu lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub finansowych.
 4. Nowy termin na sporządzenie dokumentacji
  W świetle nowych regulacji, podatnicy będą w obowiązku przygotować dokumentację cen transferowych (za ubiegły rok podatkowy) z zachowaniem następujących terminów:
  a. dokumentacja lokalna – 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego;
  b. dokumentacja grupowa – 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
 5. Nowy sposób definiowania obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej
  Nowelizacja zakłada, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstanie w przypadku kumulatywnego spełnienia przez podatnika następujących przesłanek:
  a. podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej;
  b. podatnik należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  c. skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym PLN 200.000.000,00.
  Dodatkowo, dokumentacja grupowa będzie mogła zostać opracowana w języku angielskim.
 6. Zastąpienie formularzy CIT/PIT TP nowym dokumentem składanym w formie elektronicznej, tzw. TP-R
 7. Doprecyzowanie warunków dopuszczalności korekty cen transferowych.

Nowe rozwiązania w przepisach dotyczących dokumentacji podatkowej

W projekcie można dostrzec także szereg nowych elementów, dotychczas nieznanych w polskim systemie prawnym, jak np.:

 1. Otwarcie katalogu stosowanych metod szacowania dochodu podmiotów powiązanych
  W przypadku braku możliwości zastosowania metod ustalania cen transferowych, dopuszczalne będzie zastosowanie innych metod, technik wyceny. Istotne będzie jednak, aby prowadziły one do ustalenia ceny na poziomie, jakim ustaliłyby podmioty niepowiązane.
 2. Zwiększenie uprawnień organów w zakresie oceny zasadności zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji
  Ujęcie tego elementu w noweli jest istotne z punktu widzenia sytuacji podatnika. Organy podatkowe – przy oszacowaniu, będą uprawnione do stwierdzenia, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie realizowałyby tożsamej transakcji, czy też zrealizowałyby inną transakcję/ inną czynność. Oznacza to merytoryczne kontrole organów podatkowych poszczególnych transakcji, ich warunków, czy nawet analizę mechanizmów biznesowych rynku.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie bezpiecznych (tzn. uznawanych przez organy podatkowe za rynkowe) stawek marż dla usług o niskiej wartości dodanej, na poziomie minimum 5% dla świadczenia usług oraz maksymalnie 5% w przypadku nabywania usług. W konsekwencji czego, zastosowanie ww. stawek będzie zwalniać podatnika z opracowania benchmarku dla marż. Podatnik (usługobiorca) pozostanie jednak zobowiązany do posiadania kalkulacji obejmującej informację o rodzaju i wysokości kosztów uwzględnionych w kalkulacji, sposobu wyboru i zastosowania kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów korzystających z danej usługi o niskiej wartości dodanej.

Rozwiązanie takie miałoby się również przyjąć dla niektórych umów pożyczek. Oprocentowanie pożyczki będzie uznawane za rynkowe w przypadku kiedy:
a. zostanie ustalone w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marży określanej w drodze rozporządzenia,
b. zostaną spełnione inne kryteria dotyczące chociażby okresu udzielanej pożyczki (maksymalnie 5 lat), limitu pożyczki (z podmiotem powiązanym – PLN 20.000.000,00).

Wejście w życie oraz przepisy przejściowe

W projekcie nowelizacji jako termin wejścia w życie przepisów nowelizujących przewiduje się 01.01.2019 r. Nowe przepisy mają znaleźć zastosowanie do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018 r. Podatnicy będą uprawnieni do stosowania poszczególnych przepisów do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r.

Tytułem zakończenia, podkreślamy, że opublikowana nowelizacja jest pierwszą wersją projektu ustawy zmieniającej ww. ustawy podatkowe. Uwagi oraz stanowiska do projektu można zgłaszać do 30.07.2018 r. Nie sposób przewidzieć, czy zostaną uchwalone zmiany w proponowanym kształcie. O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Julita Jaworowska
Aplikantka radcowska