Blog

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

23 kwietnia 2018
Hubert Sarzynski
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Celem ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, wchodzącej w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r., jest powołanie nowej instytucji wspierającej i monitorującej wdrażanie zasad tzw. Konstytucji Biznesu. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w szczególności będzie działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności, i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Będzie on stał na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, definiowanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zadania Rzecznika

Do najistotniejszych zadań Rzecznika należeć będzie:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej,
  • występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  • występowanie z wnioskiem w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa lub o wydanie objaśnień prawnych
  • czy informowanie właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rzecznik ponadto będzie posiadał kompetencje o charakterze interwencyjnym, będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielania informacji lub udostępnienia akt i dokumentów, będzie miał prawo zwrócenia się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenia skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach, na prawach jakie przysługują prokuratorowi. Będzie mógł też pomóc w mediacji między mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, a organem administracji. Ponadto uprawniony będzie do wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Uprawnienia Rzecznika w zakresie ujawniania danych

Rzecznik otrzymał uprawnienie przewidziane w art. 13 ust. 2 Ustawy do odmowy ujawnienia danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie praw przedsiębiorcy lub danych osoby, której naruszenie dotyczy, jeżeli odmowę ujawnienia tych danych uzna za niezbędne dla ochrony praw, wolności i interesów jednostki. Jest to zapis bardzo istotny dla osób, które świadome naruszenia własnych praw przez organy administracji lub innych uczestników obrotu gospodarczego, przewidują możliwe negatywne konsekwencje związane z wniesieniem takiego zgłoszenia. Uprawnienie do nieujawniania danych jest w mojej ocenie bardzo cennym narzędziem służącym budowaniu zaufania do Rzecznika, a w konsekwencji pozwoli mu skutecznie i sprawnie reagować na naruszenia praw uczestników obrotu gospodarczego.

Hubert Sarżyński
Aplikant radcowski