Aktualności

Składki ZUS w 2017 r.

7 lutego 2017
Aktualności, Kadry i płace, Księgowość finansowa

Składki ZUS w 2017 r.

W 2017 roku obowiązują zmienione składki ZUS. Zwiększeniu uległa składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Pierwsze, podwyższone składki przedsiębiorcy zapłacą 10 lutego br. za miesiąc styczeń. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota PLN 2.557,80 (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017) zapłacą miesięcznie składki w wysokości:

składka na ubezpieczenie społeczne:

 • PLN 812,61 (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
 • PLN 749,94 (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

składka zdrowotna: 

 • PLN 297,28

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2017 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku, tj. PLN 3.303,13. 

składka na Fundusz Pracy:

 • PLN 62,67
   

Suma powyższych składek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wyniesie PLN 1.172,56 miesięcznie (z uwzględnieniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Należy przy tym zauważyć, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

zapłacą składki za styczeń-grudzień 2017 r. w wysokości niższej.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

 • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. – PLN 121.650,00.
 • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. – PLN 127.890,00.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.