Blog

Spółka komandytowa jako nowy podatnik CIT – przykłady obciążeń podatkowych

8 stycznia 2021
Kordian Paradowski
Blog, Podatki

Spółka komandytowa jako nowy podatnik CIT – przykłady obciążeń podatkowych

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację analizy sytuacji prawnej po wejściu w życie nowelizacji ustaw podatkowych, która m.in. obejmuje spółki komandytowe podatkiem CIT (inne wpisy na ten temat: Spółka komandytowa – nowy podatnik CIT, Przekształcenie jako ratunek dla spółek komandytowych?). W tej części przedstawione zostaną przykłady (wraz z kalkulacjami) stanów faktycznych, w których:

  1. spółka zostanie obciążona podatkiem PIT i CIT w pełnej wysokości oraz,
  2. spółka, pomimo nabycia statusu podatnika CIT, będzie obciążona podatkowo w takim samym stopniu jak dotychczas.

Groźba podwójnego opodatkowania 19% PIT oraz 19% CIT

Dla przypomnienia, ustawodawca, w przypadku wypłaty zysku na rzecz komandytariusza, we wprowadzanym nowelizacją art. 22 ust. 4e ustawy o CIT przewidział możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż PLN 60.000,00, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Nie każdy komandytariusz będzie mógł jednak skorzystać z tego zwolnienia. Przykładowe wyłączenia zostały przedstawione w artykule Spółka komandytowa – nowy podatnik CIT.

Tak sformułowane wyłączenia z możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania najbardziej dotkną spółki komandytowe, w których komplementariuszem jest sp. z o.o., a komandytariuszem, co do zasady, wspólnik lub członek zarządu komplementariusza. W konsekwencji komandytariusze popularnej formy spółki komandytowej, tj. „sp. z o.o. sp. k.” w wielu przypadkach będą zobowiązani przekazywać do urzędu skarbowego nawet o 19% więcej swojego zysku niż przy dotychczasowych regulacjach (19% PIT oraz 19% CIT, jeśli spółka nie posiadała statusu małego podatnika za poprzedni rok podatkowy, a przychody spółki w bieżącym roku podatkowym przewyższały równowartość EUR 2.000.000,00[1]).

W poniższej tabeli przedstawiono przykład spółki komandytowej, która zapłaci PIT i CIT w pełnej wysokości. Spółka nie posiada statusu małego podatnika CIT oraz nie rozpoczęła działalności w roku podatkowym. Osiągnęła w roku podatkowym przychód w wysokości PLN 15.000.000,00 (czyli przekroczyła dopuszczalny limit przychodów, który w 2021 roku wyniesie EUR 2.000.000,00), a dochód w wysokości PLN 1.500.000,00. W spółce komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem jest osoba fizyczna, która posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce z o.o., która jest komplementariuszem w omawianej spółce. Komandytariusz posiada 90% udziału w zysku spółki komandytowej. W związku z powyżej opisanym stanem faktycznym komandytariusz nie spełnia warunków do zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Tabela nr 1 – Wariant pesymistyczny

Z powyższych obliczeń wynika, iż w tym przypadku wprowadzana nowelizacja, przy takim samym dochodzie osiągniętym przez spółkę, spowoduje pomniejszenie zysku netto komandytariusza o ok. PLN 208.000,00, czyli o 19%.

Szansa na zapłatę podatku w niezmienionej wysokości

Pomimo wprowadzenia podwójnego opodatkowania dochodów spółki komandytowej paradoksalnie istnieje szansa, iż komandytariusze otrzymają podobną, a nawet większą kwotę zysku netto niż przed nowelizacją przepisów. Taka sytuacja może mieć miejsce w spółkach komandytowych, które:

  1. nie mają dużych dochodów;
  2. są małym podatnikiem CIT lub rozpoczęły działalność gospodarczą w roku podatkowym
  3. spełniają warunki dla zmniejszenia podstawy opodatkowania komandytariusza

W poniższej tabeli przedstawiono przykład spółki posiadającej status małego podatnika CIT, która osiągnęła w roku podatkowym dochód w wysokości ok. PLN 313.000,00, w której komplementariuszem oraz komandytariuszem jest osoba fizyczna. Komandytariusz posiada 90% udziału w zysku spółki, ponadto spełnia on warunki do zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Tabela nr 2 – Wariant optymistyczny

Przy takich danych łączna kwota podatków odprowadzanych do Urzędu Skarbowego po wejściu w życie omawianej nowelizacji nie zmieni się. Co więcej, komandytariusz uzyskałby większy zysk netto niż przy obecnych regulacjach.

Kordian Paradowski, Aplikant radcowski


[1] limit przychodów zostanie wprowadzony omawianą nowelizacją.