Blog

Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

9 listopada 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

Od 2016 roku podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do wprowadzenia zmian w dotychczasowym układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości zmianie uległ załącznik nr 1, stanowiący zmodyfikowany wzór sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Nowy wzór bilansu wprowadza zmiany w zakresie podziału należności, zobowiązań oraz inwestycji długoterminowych. Według nowego wzoru bilansu dane finansowe klasyfikuje się w pozycji należności i zobowiązań krótko- i długoterminowych, jak również w inwestycjach długoterminowych w odniesieniu do:

  • jednostek powiązanych;
  • pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale;
  • pozostałych jednostek.

Pod pojęciem ?zaangażowanie w kapitale? rozumie się jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (nie został określony tutaj udział procentowy), mający charakter trwałego powiązania. Trwałe powiązanie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia.

W bilansie zmieniono również prezentację ?należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy? oraz ?udziałów (akcji) własnych?. Dotychczas pozycje te były prezentowane jako wartości ujemne w kapitałach własnych (pasywa), pomniejszając tym samym kapitały własne. Na skutek nowelizacji zostały one reklasyfikowane i obecnie prezentowane są w aktywach w odrębnej pozycji C i D (wartość dodatnia). Ponadto w kapitałach wprowadzono kilka dodatkowych pozycji, takich jak m.in. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji), aktualizacja wyceny z tytułu aktualizacji wartości godziwej, kapitały (fundusze) rezerwowe tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki.

Z rachunku zysków i strat (w wersji kalkulacyjnej oraz porównawczej) usunięto pozycję wyniku z działalności nadzwyczajnej, zysków oraz strat nadzwyczajnych, rozszerzając tym samym katalog pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o tzw. zdarzenia losowe. Definicję zysków i strat nadzwyczajnych pozostawiono jednak dla następujących typów jednostek: dla banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Sprawozdania finansowe za 2016 rok będą zatem musiały być zmodyfikowane w odniesieniu do znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości. Jest to związane z nowymi wzorami bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacjami dodatkowymi w sprawozdaniu finansowym, jak również z możliwymi zmianami w polityce rachunkowości.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1333)

Czytaj również: Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.