Blog

Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

2 lutego 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe spółki: obowiązki przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowe to raport roczny, przedstawiający czytelny przegląd rozwoju działalności danej spółki i jej sytuację. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie jednostki zobowiązane są sporządzać sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na dzień kończący rok obrotowy. Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zobowiązane są wypełnić obowiązek sprawozdawczy do 31 marca 2016 r.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
Sprawozdanie finansowe spółki składa się z wprowadzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, zawiera także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe?
Sprawozdanie finansowe sporządza i podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Podpisuje je również kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy ? wszyscy członkowie tego organu. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawdź każdą pozycję sprawozdania
W sprawozdaniach finansowych często wkradają się błędy. Mogą wynikać z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego stosowania zasad rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń bądź defraudacji. Mogą one dotyczyć ujęcia, wyceny, prezentacji lub ujawnień informacji związanych z poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego. Jeżeli wspólnicy, akcjonariusze dopuszczą do zawarcia w sprawozdaniu nierzetelnych danych, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy bądź nawet niesporządzenia sprawozdania finansowego, będą podlegać grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Dobrze sporządzone sprawozdanie wzmacnia wiarygodność firmy
Konsekwencją niedostrzeżonych błędów jest zakłamany obraz finansowy firmy. Błędna wartość aktywów i pasywów powoduje, że właściciele oraz potencjalni partnerzy biznesowi nie poznają faktycznej wartości spółki, ograniczając tym samym dalszy rozwój firmy. Tylko dobrze przygotowane sprawozdanie finansowe jest podstawą do pełnej kontroli finansowej kondycji firmy.

Przygotowanie profesjonalnego sprawozdania finansowego powinno powierzyć się doświadczonemu zespołowi księgowych. Wiedza i bogate doświadczenie pozwala uniknąć błędów i przygotować sprawozdanie zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

Autorem wpisu jest Joanna Szpakowska, samodzielna księgowa w BSO Księgowość (BSO Outsourcing sp. z o.o.)