Blog

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w obrocie wewnątrzwspólnotowym

23 listopada 2016
Marzena Hełmecka
Blog, JDG, Księgowość spółek, Podatki

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w obrocie wewnątrzwspólnotowym

Obecnie popularne stało się zamawianie towarów od tzw. ?sprzedawców internetowych?. Internet dla sprzedawcy jest niewątpliwie najprostszym środkiem komunikacji z nabywcą. Proste i wygodne zamawianie towarów pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców, nawet zagranicznych. Zamówiony towar zazwyczaj wysyłany jest za pośrednictwem poczty bądź kurierem, czyli jest to tzw. sprzedaż wysyłkowa. Na czym dokładnie ona polega w obrocie wewnątrzwspólnotowym?

Sprzedaż wysyłkowa do krajów Unii Europejskiej (UE) to rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowej, w której sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT natomiast nabywca jest podmiotem zagranicznym, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT sprzedaż wysyłkowa to dostawa towaru na rzecz:

  1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  2. innego niż wymieniony w pkt 1 podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Przedmioty dostawy niezaliczane do sprzedaży wysyłkowej

Ustawodawca przewidział także wyłączenie dotyczące sprzedaży wysyłkowej. Transakcje takie mimo, iż co do zasady spełnią warunki zarówno dotyczące sprzedawcy jak i nabywcy to jednak ze względu na podmiot dostawy nie kwalifikują się do sprzedaży wysyłkowej. Jak wynika z art. 23 ust. 11-13 ustawy o VAT, schematu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do krajów UE nie stosuje się w odniesieniu do:

  • nowych środków transportu;
  • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz;
  • towarów, których przedmiotem są wyroby akcyzowe;
  • towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 czyli towarów sprzedawanych według procedury VAT marża.

Miejsce opodatkowania sprzedaży ? limity

Według zasad ogólnych, VAT z tytułu nabycia towarów powinien być rozliczany w kraju dostarczenia towarów. Jednak w przypadku sprzedaży wysyłkowej sprzedaż może być opodatkowana na terytorium kraju dostawcy bądź na terytorium kraju nabywcy. Mechanizm ten uwarunkowany jest wysokością obrotów, jakie sprzedawca osiągnął w danym roku oraz w roku poprzednim, z tytułu sprzedaży wysyłkowej do danego kraju. Poszczególne Państwa UE mają obowiązek ustalenia limitów dla tego rodzaju transakcji z podmiotami zagranicznymi, które w ramach prawa unijnego nie mogą być niższe niż 35.000 euro i wyższe niż 100.000 euro.

Dla przykładu: polska spółka wykazała w poprzednim roku podatkowym sprzedaż wysyłkową towarów do Niemiec w wysokości 50.000 euro z kolei w bieżącym roku sprzedaż wyniosła 80.000 euro. Limit ustalony w Niemczech na sprzedaż wysyłkową dla krajów zagranicznych wynosi 100.000 euro. W związku z tym polski sprzedawca nie przekroczył limitu w roku bieżącym ani w poprzednim więc musi dokonać opodatkowania sprzedaży w swoim kraju ze stawką obowiązującą w Polsce dla sprzedanych towarów.

W przypadku przekroczenia limitu wyznaczonego przez dany kraj, polski dostawca będzie podlegał obligatoryjnie opodatkowaniu sprzedaży w kraju dostawy towaru do końca roku i przez cały następny rok podatkowy. Obowiązkiem podatnika będzie wówczas zarejestrowanie się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa.

Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana w kraju dostawy

Polski podatnik może również począwszy od pierwszej dostawy towarów opodatkować sprzedaż wysyłkową w kraju zakończenia wysyłki. Wówczas nie mają znaczenia limity ustalone przez dany kraj pod warunkiem, że w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów podatnik poinformuje o swojej decyzji właściwe urzędy skarbowe. Przede wszystkim należy złożyć do naczelnika polskiego urzędu skarbowego zawiadomienie na druku VAT-21. Następnie w terminie 30 dni od dokonania dostawy towaru należy przedstawić krajowemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający powiadomienie właściwego zagranicznego organu podatkowego państwa w którym będzie rozliczony VAT od wartości dodanej. Wybór podatnika obowiązuje przez co najmniej 2 lata od pierwszej dostawy towarów wysyłkowych.

Dodatkowo należy pamiętać, że sprzedaż wysyłkowa towarów nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce jeśli podatnik posiada także dowody dostarczenia towarów określone w art. 23 ust. 14-15 ustawy o VAT (tj. dokumenty przewozowe oraz potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju). Chęć opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w innym kraju UE zazwyczaj jest uzasadniona możliwością zastosowania niższej stawki podatku. Jednak podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę ewentualne koszty obsługi podatkowej na miejscu.